Ekipa IGE halo melloramentu estrada. Imajen/IGE.

DILI, 15 jullu 2019 (TATOLI) – Ministériu Obra Públika (MOP) liuhusi Institutu Jestaun Ekipamentu (IGE, sigla portugés) kontinua halo melloramentu ba estrada no ponte hirak ne’ebé kotu tanba kauza husi dezastre naturál.

Prezidente IJE, José Luis de Carvalho, dehan melloramentu ba estrada rurál sira ne’e halo iha  iha Suai, Vikeke, Ermera no Ainaru.

“Ami kontinua mellora no loke estrada atu ita-nia komunidade sira iha área rurál bele lori sira-nia produtu ba merkadu” afirma José Luis iha Igreja Faról, ohin.

Maski ekipamentu pezadu la sufisiente hodi loke estrada, maibé IJE kontinua esforsu hodi jere atubele rezolve preokupasaun hosi komunidade sira nian.

“Ita-nia mákina sira ne’e doasaun husi Japaun. Iha tinan 2011 Governu sosa balun, maibé mákina barak avaria ona,” nia salienta.

Tanba ne’e, IJE halo ona proposta ba MOP atu prevee Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2020 nian hodi bele sosa ekipamentu sira hodi bele atende difikuldade sira kona-ba loke estrada.

Antes ne’e, Ministru Obra Públika, Salvadór Eugénio Soares dos Reis Pires, orienta ona IJE no Diresaun Jerál Obra Públika atu halo levantamentu tékniku iha terrenu hafoin mosu dezastre naturál ne’ebé akontese iha Baukau, Vikeke, Lautein inklui munisípiu sira iha parte oeste nian.

Jornalista: Florencio Miranda Ximenes

Editora : Maria Auxiliadora

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here