Estudante hosi Eskola Báziku Laulara, 30 de Agusto no Eskola Báziku Sérgio Vieira de Melo Dili, hala’o vizita ba Centro Nacional Chega! iha 22 juñu 2019. Foto/CNC

DILI, 15 jullu 2019 (TATOLI)–Vizitór  hamutuk 1.173 kompostu hosi vizitante nasionál 675 no internasionál 498 mak rejistadu iha data baze Centro Nacional CHEGA! (CNC) hahú hosi janeiru to’o juñu tinan ne’e.

Data baze ne’e halo deskrisaun detallada kada fulan, hahú janeiru, vizitante individuál mane 7, feto 3, ensiñu sekundáriu Sagrado Coração de Jesus Becora mane 10, feto 13,  universitáriu Universidade da Páz mane 42, feto 23.

Totál vizitante iha janeiru 98 kompostu hosi mane 59 no feto 62. Iha fevereiru, vizitór hosi grupu Youth of the Street mane 2, feto 3, individuál mane 9, feto 4, grupu estudante ensiñu sekundáriu Sagrado Coração de Jesus Becora  mane 27, feto 36.

Totál vizitante iha fulan fevereiru hamutuk 81, kompostu hosi mane na’in 38 no feto na’in 43. Marsu, vizitór individuál mane 3, feto 3, estudante segundo ano Semináriu Menór Nossa Senhora de Fátima Balide (SENOFA) mane 30. Vizitór iha fulan marsu ho totál 36 kompostu hosi mane na’in 33, feto na’in 3.

Iha fulan abríl, vizitór individuál mane 4, feto 3, estudante Departamentu Turizmu (UNTL) mane 23, feto 7, delegasaun profesór sira hosi munisípiu Dili (KNTL) mane 24, feto 10, Youth of the Streets mane 14, feto 3, tanba ne’e vizitante iha fulan abríl  mane 23, feto 65, ho totál 88.

Iha fulan maiu, vizitór individuál, mane 8, feto 8, grupu estudante UNTL mane 20, feto 25, EBC Sentru Shalom Bebonuk-Dili mane 63, feto 40. Hosi númeru ne’e, vizitór iha fulan ne’e mane 91, feto 63, ho totál 164.

Iha fulan juñu, vizitór individuál mane 16, feto 14, Institutu Nasionál Administrasaun Públika (INAP) mane 30, feto 20, Ensiñu  Báziku (Sérgio Vieira de Mello, 30 Agostu) mane 27, feto 23, Youth of the Street (grupu) mane 29, feto 16. Totál vizitór iha fulan juñu 175  kompostu hosi mane 102, feto 73.

Hosi dadus ne’e hatudu katak vizitór nasionál ba CNC durante fulan lima (semestre ida) hamutuk 655, kompostu hosi mane 346 no 309.

Kona-bá vizitór internasionál iha fulan janeiru, mane 29 no feto 14 ho totál 43. Iha fulan fevereiru, vizitór mai hosi Austrália mane 14, feto 8, hosi Timor  Awakening (Australian Veterans) mane 20, feto 5, hosi Japaun mane 4, feto 2, hosi Swedia mane 1, Nova Zelándia mane 1, feto 1, Fransa mane 2, feto 2, Wales feto 1.

Totál Vizitór iha fulan ne’e hamutuk 60 kompostu hosi mane 41 feto 19. Iha fulan marsu, vizitór internasionál mai hosi Austrália mane 4, feto 4, Finlándia feto 1, Olanda mane 2, feto 1, Itália mane 1, feto 1, España feto 1, Indonézia mane 1, Alemaña mane 1, Suisa mane 1, Reinu Unidu mane 3, feto 1, Prezidente KOICA ho komitiva mane 8, feto 7, Grupu Peace Corps (USA) mane 16, feto 10.

Totál vizitór iha fulan marsu hamutuk 66, kompostu hosi mane 38 no feto 28. Iha fulan abríl, vizitór internasionál hosi Suisa mane 2, Austrália mane 14, feto 37, Indonézia mane 3, feto 3, Portugal mane 1, feto 1, Alemaña mane 1, Japaun mane 1, feto 2, Venezuela feto 1, USA feto 1, Tailándia mane 1, Kanadá mane 1, Fransa feto 1, Olanda mane 1, Thai Embassy mane 5, feto1.

Hosi númeru ne’e hatudu katak, vizitór internasionál iha fulan ne’e hamutuk 78 kompostu hosi mane 32 feto 46. Iha fulan maiu, vizitór internasionál mai hosi Reinu Unidu mane 3, feto 2, Austrália mane 9, feto 12, Kanadá mane 1, feto 1, Alemaña mane 2, feto 1,  Irlanda mane 1, feto 3, Japaun mane 1, Nova Zelándia feto 1, Suisa mane 1, feto 1, EUA mane 1, feto 2, Destination Dreaming (grupu ensiñu) mane 20, feto 15, Grupu Konsellu Imprensa Internasionál mane 5, feto 3.

Iha fulan Maiu vizitór mane hamutuk 44 no feto 41 ho totál 85. Iha fulan juñu, vizitór internasionál mai hosi Austrália mane 5, feto 8, UK mane 4, feto 1, Portugál mane 2, feto 2, Hongkong mane 4, feto 6, Singapura mane 5, feto 3, Nova Zelándia feto 1, Filipina mane 1, Irlanda feto ida, Kenya feto 2, EUA mane 2, feto 3, Fransa mane 1, feto 2, Japaun mane 1, Brazíl feto 1, Clonard College Austrália mane 12, feto 11, Scred Heart College Austrália mane 5, feto 21, Radford College Australian High School mane 12, feto 17, Genazzano College Austrália mane 2, feto 14, Damascus College Immersion 2019 mane 4, feto 14.

Númeru ne’e, mane hamutuk 61 feto 105 ho totál 166.Durante semestre ida, vizitór internasionál mane 245, feto 253, ho totál 498.

Diretór Ezekutivu Centro Nacional CHEGA!, Hugo Maria Fernandes ba Agência Tatoli iha CNC, Balide, Dili, ohin, hateten sentru ne’e ninia fatin nu’udár fatin istóriku, tanba fatin ne’e hanesan antigu komarka dezde tinan 1975, bainhira mosu funu sivíl entre maun alin, militante partidu Uniaun Demokrátika Timorense (UDT), balun dadur iha fatin ne’e, bainhira FRETILIN  kontra golpe, dadur fali militante APODETI, to’o periudu Indonézia nia ukun timoroan barak mak dadur iha fatin ne’e.

Nia esplika liu-tan, durante ne’e, edifísiu ne’e rasik uza nu’udár muzeu atu halo espozisaun kona-ba akontesimentu hotu iha Timor, inklui prezerva ninia orijinalidade.

Hugo rekoñese katak ema mai vizita fatin ne’e, primeiru tanba haree sela sira ne’ebé sei orijinál, no sai hanesan fatin istóriku. Segundu atu apriende liuhusi espozisaun kona-ba istória Timor nian hahú hosi 1975 too 1999. Terseiru, sai mós fatin turizmu, ezemplu, durante juñu nia rohan no inísiu jullu, turista lubuk ida hosi Austrália mak mai vizita inklui estudante hosi eskola sekundáriu no universitáriu sira.

Liga ho dadus ne’e Hugo esklarese  katak vizitante barak liu mak estudante no públiku atu haree oinsá dadur sira hela iha sela laran.

Sentru ne’e rasik iha ona programa atu halo  kooperasaun ho Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD), hodi mobiliza estudante sira atu mai vizita fatin ne’e.

Iha tempu badak, Centro CHEGA sei lansa espozisaun ida kona-ba prizioneiru polítiku, atu hatudu katak ema Timor dadur iha ne’ebé  de’it durante funu, hanesan iha Timor no mós Indonézia.

Lider másimu CNC fó ezemplu hanesan eis Prezidente Kay Rala Xanana Gusmão dadur iha Cipinang, aleinde ne’e timoroan balun mós dadur polítiku iha Semarang, Surabaya, Kupang.

Durante ne’e, ezibisaun iha CNC  loke hosi dadeer to’o lororaik iha oras serbisu, maibé iha mós pedidu atu loke iha sábadu no domingu.

Tanba ne’e, Centro CHEGA sei fó formasaun ba joven sira, atu bele sai tour guide iha sábadu no domingu ho kompensasaun hosi CNC rasik.

Hugo informa mós kona-ba impresaun hosi vizitante sira barak tebes hanesan iha semana hirak liu-ba estudante sira hosi Austrália no Amérika mai iha ne’e tanis, tanba iha sira-nia rain nunka imajina katak iha fatin balun ema seluk halo tratamentu lad’iak ba ema seluk, sira haree imajen sira nee hakfodak.

‘‘Impresaun seluk, estudante sira hosi rai laran, sente kontente tanba bele hatene kona-ba istória Timor nian,” hateten Hugo iha CNC Antigu Komarka Balide.

Jornalista: Cipriano Colo

Editór: Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here