Ministru Estadu Prezidénsia Konsellu Ministrus, Hermenegildo Augusto Cabral Pereira. Imajen/Egas Cristovão

DILI, 11 jullu 2019 (TATOLI)—Sekretáriu Jerál Federasaun Karatedo Timor-Leste (FKTL), António Carlos de Araújo informa, sira desidi ona atleta na’in haat (4) atu partisipa iha Sea Games ne’ebé sei hala’o iha Manila-Filipina, novembru tinan ne’e.

“Kona-ba preparasaun ami nian, ami hili ona atleta na’in haat (4) mak sei reprezenta Federasaun Karatedo hodi tuir kompetisaun Sea Games tinan ida ne’e. Atleta hirak ne’e, ami hili bazeia ba prestasaun ne’ebé sira hatudu liuhosi evetu South Est Asean Games iha Jakata, Fronteira Cup ida iha Belu, Atambua no Open Karate iha Timor-Leste,” tenik António Carlos ba jornalista sira iha Jináziu Dili, ohin.

Hosi atleta na’in haat ne’e, nia esplika, na’in ida Sintu Metan no na’in tolu Sintu Koor Kafé. Atleta na’in haat ne’e mak Fidélio Soares (Sintu Metan) joga iha kilo menus hosi neen nulu resin-hitu (67), Andreas Kefi joga iha kilo lima nulu resin-lima (55), Dionísio Fernandes joga iha kilo neen-nulu (60) no Letícia de Araújo joga iha klase lima nulu resin-lima (55).

António informa katak bainhira atu hatudu rezultadu iha eventu sira nível internasionál presiza fasilidade treinamentu ne’ebé sufisiente. “Ita ko’alia atu atleta sira tenke hatudu prestasaun di’ak, primeiru, fasilidade ba sira atu treinu tenke kompletu. Segundu, tenke iha Kampionatu Nasionál. Terseiru mak tenke halo jogu try out. Buat sira ne’e hotu mak ita la halo, imposível ita atu ko’alia prestasaun di’ak. Dadaun ne’e fasilidade ba ami laduun sufisiente entaun ami buka meiu nafatin mak to’o ohin loron,” nia esplika.

Entretantu, tinan ne’e, Karatedo seidauk realiza Kampionatu Nasionál tanba parte federasaun seidauk submete proposta ba governu hanesan Sekretaria Estadu Juventude no Desportu (SEJD).

Tuir planu, federasaun sei submete proposta iha fulan ida ne’e nia laran hafoin realiza Kompionatu Nasionál. Oras ne’e, FKTL iha ona asosiasaun kada munisípiu no totál membru hamutuk rihun haat resin.

Jornalista: Hortençio Sanchez

Editór: Xisto Freitas

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here