PN liuhosi reuniaun Plenária Ordinária, Tersa (14/5/2019), aprova ona rezolusaun kona-ba komemorasaun loron mundiál ba família ne’ebé monu iha loron 15 maiu, tinan-tinan. Imjan/Media PN

DILI, 9 jullu 2019 (TATOLI)—Tanba interese nasionál no sentidu estadu, Parlamentu Nasionál aprova projetu deliberasaun Nu. 4/V kona-ba prolongamentu periudu normál funsionamentu PN ho objetivu altera lei lima hosi Fundu Petrolíferu atu loke dalan ba ratifikasaun  Fronteira Marítima (FM) iha 30 agustu tinan ne’e.

Projetu deliberasaun refere pasa ho rezultadu votasaun a-favór 36, kontra 18 no abstensaun 0.

Deputadu bankada FRETILIN, Antoninho Bianco hateten deputadu proponente sira bainhira aprezenta proposta deliberasaun ne’e tenke junta ho oráriu kona-ba diskusaun nian.

“Ita-boot sira proponente ne’e hatene ona kada lei ida sei debate loron hira. Se hatene ona bele esplika mai ha’u. Se ita-boot sira la hatene karik oinsá ita atu halo diskusaun,” dehan nia iha Parlamentu Nasionál, ohin.

Nia esplika, loloos oráriu diskusaun ne’e tenke iha ona para bele diskute deliberasaun atu halo prolongamentu ne’e tuir duni rejimentu Parlamentu Nasionál (PN). Agora, laiha oráriu entaun bainhira mak atu halo debate no sei ramata fali bainhira. Nune mós kuandu laiha oráriu, definisaun debate ne’e mós la serteja atu termina banhira.

 “Ami rona alvu fulan ida atu halo debate ba lei lima ne’e maibé bainhira mak atu halo para kálkula fulan ida ne’e sufisiente ka lae. Ida ne’e mak mosu konfuzaun,” tenik Bianco.

Maibé, nia hateten, tanba interese nasionál no sentidu estadu, nia husu de’it diskusaun ne’e tenke másimu para bele hetan rezultadu ida di’ak.

Iha fatin hanesan, Vise Prezidente Komisaun A trata Asuntu Konstitusionál no Justisa, Francisco de Vasconcelos katak tuir proposta ne’ebe mak sira aprezenta ona ba meza inklui mós rezultadu hosi enkontru líder bankada sira.

Entretantu, Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé de Jesus Amaral anúnsia katak debate ba alterasaun lei lima ne’e durante fulan ida no dehan plenária mak sei desidi bainhira mak realiza debate refere.

Nune’e mós, Prezidente Komisaun C trata asuntu Finansa Públika, Maria Fernanda Lay hatutan lei lima ne’ebé mak governu sei aprezenta mai PN sei la diskute ninia artigu hotu kedas maibé balun de’it, ne’ebé tempu fulan ida ne’e natoon inklui tempu atu hadi’a kuandu Prezidente Repúblika veta.

Tuir rejimentu PN, kada tinan membru PN sei hetan resesu fulan rua komesa hosi 15 jullu, maibé tinan ida ne’e resesu refere adia ba loron seluk tanba halo alterasaun ba lei lima hosi Fundu Petrolíferu atu loke dalan ba ratifikasaun akordu FM iha 30 agustu tinan ne’e.

Jornalista: Tomé Amado

Editór: Xisto Freitas

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here