Eis Primeiru Minsitru Marí Alkatiri. Imajen Tatoli/António Gonçalves

OE-CUSSE, 08 jullu 2019 (TATOLI)– “Ema hotu hatene katak ha’u nia mandatu governu sei hola desizaun iha tempu badak, la to’o ona fulan ida, biar nune’e, ha’u sei serbisu makas hodi hatudu rezultadu.”

Prezidente Autoridade Rejiaun Administrativu Espesiál Oe-Cusse Ambeno (RAEOA) no Zona Ekonomia Espesiál Sosiál Merkadu (ZEESM), Mari Alkatiri, hateten lia hirak ne’e ba jornalista sira, ohin,  hafoin halo abertura ba programa formasaun kona-ba jestaun finanseira iha Oe-Cusse.

“To’o loron ikus ne’e, ha’u nia ritmu serbisu bele aumenta tan, sei la hatún. Ha’u mai Oe-Cusse la’ós atu servi ema, maibé ha’u mai atu servi Estadu, ha’u mai la’ós atu servi minoria ka maioria, maibé ha’u mai tan servi nasaun,” afirma Mari Alkatiri, hodi mensiona katak, nia la hatene, autoridade foun mai bele mantein ida ne’e ka la’e.

Mari Alkatiri afirma mós katak, maske governu sei la extende  nia mandatu, maibé nia husu ba autoridade foun atu kontinua nafatin dezenvolve Oe-Cusse nu’udar sentru laboratóriu iha Timor-Leste.

Hatán kona-ba Governu bele muda fali nia ba munisípiu seluk, Mari Alkatiri lia tun dehan, nia la ba ona tanba nia kuandu hadi’a depois ema hadau malu fali, ida ne’e nia lakohi.

Mari Alkatiri salienta katak uluk 2005 to’o 2006, governu hahú ho osan la iha, maibé kuandu  komesa hatama osan, ema halo golpe hasoru no agora mai Oe-Cusse hahú di’ak, ema dehan  la serve fali ona.

“Entaun, di’ak liu ha’u tur nonook de’it, se la’e ita hadi’a ema hadau,” tenik Mari Alkatiri.

Jornalista   : Zezito Silva

Editór         : Francisco Simões

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here