Sekretáriu Estadu Asuntu Kombatente no Libertasaun Nasionál, Gil da Costa Monteiro “Oan Soru”. Imajen/Eugénio Pereira

LIQUIÇÁ, 5 jullu 2019 (TATOLI)—Sekretáriu Estadu ba Asuntu Kombatente Libertasaun Nasionál, Gil da Costa Monteiro ‘Oan Soru’, hateten lei permiti de’it oan ida mak simu aman nu’udar veteranu nia pensaun.

“Lei ne’e dehan aman nia pensaun sobrevivénsia ne’e, karik bele transfere ba oan ida ka feen faluk ida, maibé la siginifika atribui hotu ba família tomak. Ne’e lei la hateten!,” dehan nia iha iha rezidénsia saudozu Samba-Sembilan, iha Suku Ulmera, Postu Administrativu Bazartete, Munisípiu Liquiçá, sesta ne’e.

Nia afirma, hanesan governante nunka dehan tau-matan hotu kedas, maibé atu ko’alia kona-ba lei, lei nia definisaun klaru hela, dehan aman nia direitu ba pensaun sira ne’ebé mak durante ne’e estadu rekoñese fó ba nia oan.

Oan Soru esplika, oan atu simu bainhira aman mate ne’e depende desizaun hosi família. “Desizaun iha família nia leet para desidi oan-ida. Agora lei klaru hela dehan oan bele na’in-rua, bele na’in-tolu, bele desidi fahe ninia aman nia direitu ba pensaun sira, ne’ebé mak durante ne’e nia aman sei moris simu,” nia informa.

Nia realsa, labele hanoin estadu ne’e tau-matan ne’e loro-loron ka estadu tenke loro-loron ba haree hela ema ne’e ida ba ida.

“Ha’u hanoin mundu ne’e la akontese, tanba kualkér kazu ida kuandu akontese ema gosta interpreta hodi politiza. Ne’ebé, kuandu ida moras mate, dehan veteranu ema la tau-matan, ida moras veteranu ema la tau-matan. Tan ne’e, dehan estadu ka governu la tau-matan ne’e sala. Agora estadu tau matan, maibé nia tenke haree ba nasaun tomak. Ida ne’e mak situasaun durante ne’e akontese,” governante ne’e subliña.

“Maibé ha’u (Oan Soru) bele dehan veteranu ne’e lei klaru hela. Polítika valorizasaun ne’e iha hela. Agora ninia implementasaun mak dalaruma ema hanoin polítika ka lei ne’e aprova ohin, aban ne’e implementasaun ne’e dala-ida tiha de’it, hanesan udan tau mai rai-bokon hotu, ne’e sala,” nia salienta.

Maibé Sekretáriu Estadu ba Asuntu Kombatetente Libertasaun Nasionál, haklaken asuntu hirak ne’e la signifika estadu taka-matan ba ninia ema sira.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here