Eis Segundu Komandante FALINTIL Rejiaun III, Jaime Ribeiro ‘SAMBA SEMBILAN’ (9). Imajen Eugénio Pereira

LIQUIÇÁ, 3 jullu 2019 (TATOLI)—Lia menon ne’ebé Komandante Jaime Ribeiro alias Samba-Sembilan sempre hameno ba ninia família dezde sei moris maka “defende estadu tenke liu buat hotu-hotu”.

“Ami lakon tebe-tebes aswa’in ida ne’e. Nia hanorin hela ba ami, nia alin no ninia oan sira hotu katak defende estadu ne’e tenke liu buat hotu-hotu no labele ezijente demais maibé hatudu serbisu ajuda nasaun liuhusi kbiit ne’ebé ita iha,” haktuir reprezentante família saudozu atuál Komandante PNTL Munisípiu Baucau, Hermenegildo da Cruz  ba Agência Tatoli iha Suku Ulmera, Postu Bazartete, Munisípiu Liquiçá, kuarta ne’e.

Nia hatutan, saudozu mós hameno hela katak “hamutuk harii pás hodi rezolve ita-nia problema”. Nia husu ba estadu atu tau-matan ba Komandante Samba-Sembilan nia-oan sira ne’ebé ho otas sei ki’ik hotu.

Hermenegildo da Cruz reprezenta Uma Lisan Leusaga sente triste no lakon eroi ne’ebé luta dezde inísiu to’o funu ramata. Nia haktuir, Samba-Sembilan ho ninia simplisidade tomak hala’o nia moris, la ezije buat ida ba estadu.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here