Sekretáriu Jerál Fretilin, Marí Alkatiri. Imajen António Gonçalves

DILI, 04 jullu 2019 (TATOLI) Prezidente Autoridade Rejiaun Administrativu Espesiál Oe-Cusse Ambeno (RAEOA), Mari Alkatiri, hateten, nia la fiar Parlamentu Nasionál (PN) sei altera lei lima ne’ebé importante iha loron 11 nia laran hafoin halo ratifikasaun fronteira marítima (FM).

Hafoin audiénsia ho Komisaun Finansas Parlamentár iha Parlamentu Nasionál, ohin, Mari Alkatiri, ba jornalista sira, lia tun dehan, loloos Parlamentu resesu iha 15 jullu , entaun, ho lei hirak ne’e la posivel atu altera iha tempu badak nia laran.

Alterasaun lei ne’e, Alkatiri tenik, bankada maioria PN dehan bele halo buat hotu iha tempu badak de’it, entaun sira halo de’it ba.

Ratifikasaun tratadu fronteira marítima sei akontese iha 30 Agostu ka la’e, Mari dehan, ida ne’e depende ba prosesu lejizlativu tanba PN sei altera lei balun.

Enkuantu, governu sei submete alterasaun lei lima, kompostu husi lei tributáriu, lei fundu petrolíferu, lei atividade petrolíferu, inklui tasa ho impostu ba PN atu altera hafoin ratifika FM.

Timor-Leste ho Australia asina tiha ona delimitasaun fronteira marítima iha Nova Iorke, 6 Marsu 2018.

“Asinatura ne’e akontese iha momentu ha’u nia governu,” hateten Mari Alkatiri.

Jornalista        : Zezito Silva

Editór               : Francisco Simões

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here