Vise Prezidente Parlamentu Nasionál, Maria Angelina Sarmento. Imajen/Egas Cristóvão

DILI, 02 jullu 2019 (TATOLI) – Vise Prezidente Parlamentu Nasionál (PN), Maria Angelina Sarmento, ohin, iha Parlamentu Nasionál, informa katak, negosiasaun polítika entre Timor-Leste ho Australia to’o ona iha konkordánsia atu halo ratifikasaun ba akordu delimitasaun fronteira marítima.

“Ami rona ona informasaun katak Australia mós konkorda ona atu halo ratifikasaun ba fronteira marítima iha loron 30 agostu, liuhusi negosiasaun polítika entre nasaun rua nian,” informa Deputada Maria Angelina Sarmento ba jornalista sira.

Nia hatutan, Australia mós konkorda ona tanba sira nia eleisaun hotu iha fulan hirak liu ba no sira iha ona Primeiru-Ministru, Prezidente Parlamentu foun, entaun negosiasaun entre nasaun rua ne’e hothotu konkorda ona.

Timor-Leste ho Australia asina tiha ona akordu delimitasaun  fronteira marítima iha Nova Iorke, loron 6 marsu 2018.

Jornalista      : Zezito Silva

Editór            : Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here