Filomena Reis.

DILI, 2 jullu 2019 (TATOLI)—Sekretária Jerál Federasaun Atletizmu Timor-Leste (FATL), Filomena Barros hateten iha tempu besik FATL sei realiza kampionatu nasionál atu bele haree atleta hirak ne’ebé iha prestasaun di’ak bele hili hodi ba kompete iha eventu Internasionál Sea Games ne’ebé sei realiza iha setembru tinan ida ne’e iha Manila-Filipina.

 Nia dehan, Kampionatu Nasionál refere sei fó oportunidade ba Atleta Atletizmu hosi munisípiu 13 no kada munisípiu ema na’in rua (2) mak bele partisipa.

Filomena haktuir, loloos eventu ne’e realiza ona iha maiu liu-ba kotuk, maibé la konsege tanba proposta ne’ebé FATL hato’o ba Sekretaria Edtadu Juventude no Desportu (SEJD) hodi husu apoiu orsamentu maibé seidauk iha aprovasaun.

“Ami Atletizmu sempre preparadu kompete iha Sea Games, tanba kada munisípiu agora treinu hela. Atu hili atleta ne’ebé di’ak hodi ba partisipa iha eventu Internasional ne’e ami sei realiza Kampionatu Nasionál ida atu nune’e bele hili atleta ne’ebé iha duni kualidade,” tenik Filomena ba Agência TATOLI, ohin, iha edifísiu Federasaun Atletizmu, Jináziu Dili.

Filomena informa, bainhira hala’o Kampionatu Nasionál presiza orsamentu purvolta rihun $26 ba leten.

Nia hatutan, bainhira SEJD la halo aprovasaun ba sira nia proposta, sira sei buka meiu oinsá atu hili atleta ne’ebé di’ak atu bele partisipa iha Sea Games.

“Atletizmu iha atleta ne’ebé prestasaun di’ak. Bainhira governu la aprova proposta orsamentu ne’ebé ami haruka ba entaun ami tenke hili de’it sira ne’ebé ami iha. Ida ne’e di’ak maibé ladi’ak tenke liuhosi Kampionatu Nasionál mak hili nune’e labele mosu krítika hosi públiku,”  katak Filomena.

Jornalista: Hortençio Sanchez

Editór: Xisto Freitas

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here