DILI, 01 jullu 2019 (TATOLI) – Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, afirma lakohi espekula mandatu Prezidente Autoridade Rejiaun Administrativa Espesiál  Oekusi-Ambenu (RAEOA), Mari Alkatiri, tanba Konsellu Ministru (KM) nu’udar orgaun kolejiál mak sei deside.

“Ha’u labele espekula asuntu mandatu, tanba desizaun sei foti iha Konsellu Ministru. Orgaun kolejiál ne’e seidauk hola desizaun ruma”, hateten Xefe Governu ba jornalista sira iha Parlamentu Nasionál, ohin.

Xefe Ezekutivu ne’e akresenta nu’udar kontinuador, estatutu Mari Alkatiri ne’e Fundadór Repúblika Demokrátika Timor-Leste (RDTL). “Enkuantu ha’u kontinuadór”.

PM dehan kontente ho ezemplu ne’ebé Mari Alkatiri hatudu ona ba públiku.

Mandatu autoridade Enklave sei termina iha loron 31 jullu tinan ne’e. Tuir lei númeru 3/2014 ne’ebé públika iha jornál repúblika 18 junu kona-ba kriasaun RAEOA no estebelese Zona Espesiál Ekonomia Sosiál Merkadu, artigu 19 ne’ebe ko’alia kona-ba mandatu, katak Prezidente autoridade tenke sidadaun Timor, pelumenus tinan 35, nomea hosi Prezidente Repúblika ho proposta hosi Primeiru-Ministru ba mandatu tinan lima, no bele renova.

Jornalista      : Zezito Silva

Editór            : Francisco Simões

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here