Prezidente Federasaun Atletizmu Timor – Leste, Afrânio Xavier Amaral. Imjen Tatoli/Dok

DILI, 1 jullu 2019 (TATOLI)—Prezidente Konfederasaun Desportiva Timor -Leste (CDTL- sigla portugés), Afrânio Xavier Amaral, hateten tinan ida ne’e sira-nia programa prioridade foku liu-ba eventu rua hanesan organiza jogu nasionál hodi dezenvolve desportu iha munisípiu no organiza federasaun sira partisipa iha jogu internasionál.

 “Tinan ida ne’e bazeia ba planu ne’ebé iha, primeiru mak partisipa eventu sira nível nasionál iha rai laran. Segundu mak partisipa jogu sira iha nível internasionál,” tenik Afrânio ba jornalista iha edifísiu CDTL, Caicoli, ohin.

 Afranio hatutan, programa no planu hirak ne’e laduun ezekuta ho di’ak tanba orsamentu laduun másimu. “Tanba orsamentu laduun másimu mak tinan 2019 nian ne’e ita foku liu-ba partisipasaun iha Sea Games no rai laran nian mak Festivál Nasionál Desportu (FND). Tuir lei desportu nian katak CDTL mak sei organiza eventu ne’e iha munisípiu,” nia haklaken.

Entretantu, modalidade sira ne’ebé sei ba partisipa iha Sea Games tinan ida ne’e hamutuk 12 mak hanesan Atletizmu, Boxe, Siklizmu, Futeból, Tenis Kampu, Tiru, Taekwondo, Natasaun, Karatedo, Silat Natasaun, Alterufelizmu no Voliból.

Enkuantu, FDN ne’ebé sei realiza iha tempu besik, Munisípiu Baucau mak sei sai hanesan uma-na’in hodi realiza eventu refere. “Bainhira Baucau sai uma na’in ba eventu FDN, CDTL sei entrega kompeténsia tomak ba Prezidente Autoridade mak lidera hodi sai hanesan komisaun organizadora,”  Afrânio informa.

Eventu ne’e sei realiza durante semana rua resin hahú hosi 3-13 setembru tinan ida ne’e. “Eventu ida ne’e sei kompete hosi modalidade haat (4) hosi munisípiu sanulu resin tolu (13 ) mak hanesan Atletizmu, Futeból ba mane, Voliból ba feto-mane no Basketból feto-mane, totál atleta rihun ida resin mak sei partisipa,” Afrânio subliña.

 Eventu ida ne’e, Prezidente CDTL afirma, orsamentu ho montante rihun $13 mak sei aloka ba Autoridade Baucau atu hala’o eventu refere.

Jornalista: Hortençio Sanchez

Editór: Xisto Freitas

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here