DILI, 01 jullu 2019 (TATOLI) – Primeiru-Ministru (PM), Taur Matan Ruak, ohin, iha Parlamentu Nasionál (PN), informa tratadu delimitasaun fronteira marítima sei ratifika iha 30 agostu tinan ne’e, nu’udar loron istóriku ba Timor-Leste.

Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak. Imajen/Egas Cristóvão

“Tratadu ne’e ita prepara ona”, afirma PM Taur Matan Ruak, ba jornalista sira iha PN.

Taur Matan Ruak dehan governu durante ne’e servisu maka’as no esforsu ne’e hetan apoiu hosi PN no mós Prezidente Repúblika.

Parlamentu Nasionál simu ona pedidu ratifikasaun delimitasaun fronteira marítima ho alterasaun lei tolu. Lei hirak ne’e maka hanesan lei tributária, lei atividade petrolíferu no lei fundu petrolíferu hodi halo ajustamentu, enkuantu PN sei tau ajenda hodi debate.

Loron 30 agostu nu’udar loron importante ba Timor-Leste, tanba marka istória ba libertasaun patria mak loron konsulta populár. Loron ne’ebe povu tomak deside hakarak ukun rasik aan ho Indonezia iha 30 agostu 1999.

Jornalista      : Zezito Silva

Editór             : Francisco Simões

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here