Ministru Reforma Lejizlativa no asuntu Parlamentár, Fidelis Manuel Leite Magalhães. Imajen Egas Cristóvão

DILI, 28 juñu 2019 (TATOLI) –Iha tempu badak nia laran, Governu ho Parlamentu Nasionál (PN) sei tuur hamutuk  hodi avansa Lei Organizasaun Judisiáriu.

Ministru Reforma Lejizlativa no asuntu Parlamentár, Fidelis  Manuel Leite Magalhães, ba jornalista sira, ohin, iha Ministériu Finansa, klarifika katak, pozisaun tribunal nian klaru katak tenke iha duni lei, enkuantu lei ne’e iha ezbosu hela iha Ministériu Justisa  atu tempu badak sei halo diskusaun hafoin bele avansa ho  forma proposta lei  ka projetu lei.

 “Konferénsia ne’e ami rona, tantu husi governu, parlamentu no entidade sira seluk, iha konkluzaun ida katak, iha tempu badak governu ho parlamentu sei tuur hamutuk hodi avansa lei organizasaun judisiáriu nian,” informa Ministru Fidelis Magalhães.

Ministru Fidelis Magalhães, hatutan, iha diskusaun, ohin, foka liu ba pontu importante sira kona-ba relasaun lei ho nia aplikasaun.

“Dalaruma ita avansa lei, maibé ita seidauk iha mekanizmu sira seluk atu aplika lei. Dalaruma ita haree ba aplikasaun, maibé ita haree ba dalan seluk aleinde dalan legal nian ka ita avansa uluk ho lei ne’ebé tau ona hanoin katak ita nia vizaun ba futuru ne’e oinsá depois ita dezenvolve periódiku,” esplika Fidelis Magalhães.

Nia tenik, tenke iha vizaun integradu ida ba futuru, liuliu reorganiza tribunal sira hafoin dezenvolve neineik no bainhira aplika lei organizasaun judisiáriu ne’e mós tenke haree ba iha rekursu umanu, hanesan autór  justisa na’in hira no  jurista sira treinadu na’in hira.

“Ami, ohin, konkorda katak ita avansa ho ita nia vontade hodi halo lei, maibé ita mós tenke haree nia implementasaun ho fazeadamente,” hateten Fidelis Magalhães.

Jornalista      : Zezito Silva

Editór            : Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here