Xefe Gabinete Primeiru-Ministru, Afonso Corte-Real (karuk) no Prezidente Komité 12 Novembru, Gregório Saldanha (klaran), Koordenadór Sosiedade Sivíl, Filipe da Costa (loos), asina MoU ho organizasaun sira ne’ebé hetan apoiu fundu hosi Gabinete Apoia Sosiedade Sivíl GPM iha salaun Gabinete Apoia Sosiedade Sivíl, Palásiu Governu, Dili, sesta (28/06/2019). Imajen Tatoli/Egas Cristóvão

DILI, 28 juñu 2019 (TATOLI)—Gabinete Apoia Sosiedade Sivíl iha Gabinete Primeiru-Ministru, asina nota entendimentu ho Organizasaun Naun Governamentál (ONG) hanesan Órganizasaun Rezisténsia, Sosiedade Sivíl no Relijiozu na’in 40, hafoin proposta hirak ne’e liu selesaun  no sei hetan subvensaun públika hosi Gabinete Primeiru-Ministru (GPM) liuhosi Fundu Apoia Sosiedade Sivíl.

Koordenadór Apoia Sosiedade Sivíl Gabinete Primeiru-Ministru, Filipe da Costa informa proposta ne’ebé tama iha nia Gabinete hamutuk 237, maibé fundu bele sustenta ba proposta 40 resin de’it.

Koordenadór Apoia Sosiedade Sivíl, Filipe da Costa. Imajen Tatoli/Egas Cristóvão

“Ita iha organizasaun 40 resin ne’ebé mak mai hamutuk atu asina nota entendimentu, nune’e nota entendimentu sira ne’e balun sei hala’o atividade kona-ba auditória sosiál no balun implementa atividade baibain tuir proposta ONG ida-idak ninian,” nia tenik ba jornalista sira iha Palásiu Governu, sesta ne’e.

Filipe dehan, fundu ne’ebé aloka iha Fundu Apoiu Sosiedade Sivíl hamutuk milliaun $2 no fundu ida ne’e sei implementa durante periúdu tinan korrente 2019. Tanba ne’e, nia husu ba ONG sira ne’ebé seidauk liu selesaun proposta hodi bele tenta fali bainhira fó oportunidade.

“Ba sira ne’ebé seidauk bele liu selesaun ba periúdu ida ne’e, la’ós dehan programa mak ladi’ak ka hakerek proposta mak ladún loos, maibé tanba alokasaun fundu ki’ik-oan entaun ami labele finansia ema hotu nia atividade. Nune’e, ami espera katak sira bele submete fali proposta tanba ami sei loke fali oportunidade para hatama proposta iha fulan agostu no setembru nia laran,” nia tenik.

Prezidenti Komité 12 Novembru, Gregório Saldanha (karuk) hamutuk ho Koordenadór Apoia Sosiedade Sivíl, Filipe da Costa (loos), asina MoU iha salaun Gabinete Apoia Sosiedade Sivíl, Palásiu Governu, Dili, sesta ne’e. Imajen Tatoli/Egas Cristóvão

Nune’e ba sira ne’ebé hetan Fundu Apoiu Sosiedade Sivíl, Filipe iha esperansa atu bele implementa didi’ak programa sira ne’ebé propoin hodi hetan tulun Governu.

“Sosiedade Sivíl nia papél mak identifika prioridade asaun ne’ebé di’ak ba povu, entaun durante sira-nia atividade implementasaun oinsá bele identifika prioridade no asaun ne’ebé di’ak ba povu tuir objetivu tolu hodi bele propoin ba Governu,” nia katak.

Tuir nia, orsamentu ba kada organizasaun depende ba proposta. “Ami nia prinsípiu mak di’ak liu ita apoiu atividade tomak ka laiha fundu atu apoiu atividade tomak iha proposta ne’e,” Filipe informa.

Kona-ba kontrolu, nia haklaken, iha Gabinete iha funsionáriu ne’ebé mak dedikada atu halo monotorizasaun no kontatu permanente ho ONG sira ne’ebé sai benefisiáriu hodi tau matan ba sira-nia serbisu administrasaun, implementasaun atividade no tau-matan ba sira-nia prosesu jestaun finanseira.

“Ami mós halo monitorizasaun no avaliasaun hodi nune’e sira bele implementa no halo relatóriu tuir regra finansa ne’ebé mak iha,” nia afirma.

Parte seluk, Prezidente Komité 12 Novembru, Gregório Saldanha, hateten asinatura kontratu ho Governu ne’e bele hetan fundu hodi bele ajuda atividade loro-loron iha Komité 12 Novembru.

“Orsamentu ne’e hodi Komité 12 Novembru hala’o atividade iha divulgasaun espíritu nasionalizmu no patriotizmu. Signifika, ita forma joven sira hodi transfere espíritu sira ne’ebé ita-nia aswa’in sira iha. Hakarak ka lakohi libertasaun pátria halo ona no ema hotu hatene, maibé libertasaun povu ne’e presiza eroi foun, iha faze foun luta nune’e bele serbisu di’ak liu atu liberta povu,” Gregório subliña.

Nia akresenta, fundu ne’ebé hetan sufisiente atu hala’o atividade organizsaun maibé presiza kumpri akordu hodi implementa di’ak programa sira no halo relatóriu hanesan ezijénsia hosi regra sira.

“Dalaruma ita husu osan, ita tenke implementa no halo relatóriu loloos, entaun implika no kontrária ho regra ruma ne’ebé ita asina ona kontratu. Maibé, ida ne’e mak ami tenta, maski dezafíu barak iha terrenu maibé bele orienta ami atu serbisu loos,” nia tenik.

Nia esklarese, nu’udar benefisiáriu hosi fundu, nia parte komprometidu atu kumprii loloos regra sira iha kontratu ne’ebé ohin asina ona.

Jornalista: Julia Chatarina

Editór: Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here