Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral. Imajen Egas Cristovão

DILI, 24 juñu 2019 (TATOLI)–Prezidente Parlamentu Nasionál (PN), Arão Noe de Jesus da Costa Amaral, hateten, brevemente governu sei aprezenta alterasaun lei tolu hodi halo ajustamentu, hanesan lei tributária, lei fundu petrolíferu no lei atividade petrolíferu mai parlamentu hafoin ratifika delimitasaun fronteira marítima.

“Governu iha tempu badak sei aprezenta alterasaun lei tolu atu halo ajustamentu hafoin parlamentu ratifika delimitasaun fronteira marítima,” informa Arão Noe ba jornalista sira, ohin, iha Parlamentu Nasionál.

Arão afirma, tenke halo alterasaun ba lei sira ne’e hodi ajusta tanba atividade petrolíferu hotu iha area Timor-Leste nian, tenke regulariza, komesa husi impostu to’o atividade hotu.

Arão Noe hatutan, governu kuandu submete ona proposta lei hirak ne’e ba PN maka nia sei esplika artigu ida-idak ne’ebé presiza halo alterasaun.

 Timor-Leste asina tiha ona akordu delimitasaun fronteira marítima ho Australia iha loron 6 marsu 2018 iha Nova Iorke.

Jornalista      : Zezito Silva

Editór            : Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here