OE-CUSSE, 18 juñu 2019 (TATOLI)– Eis Prezidente Repúblika, José Ramos-Horta, la fiar katak, Governu ne’ebé lidera hosi Primeiru-Ministru (PM), Taur Matan Ruak, la extende mandatu Prezidente Autoridade Rejiaun Administrativu Espesiál Oe-Cusse Ambeno (RAEOA), Mari Alkatiri nian ba tinan lima mai tan.

Maske nune’e, liuhosi Konferénsia Aliansa Mudansa Ba Progresu (AMP) nian iha loron rua liu ba, Sábadu-Domingu (15-16/6/2019), maioria konferensista sira deside liuhosi “Rezolusaun   Golgota” hodi la extende tan mandatu Mari Alkatiri nian nu’udar prezidente autoridade RAOEA ba tinan lima oin mai.

“Rezolusaun ne’ebé fó sai hosi membru AMP sira, ita konsidera rezolusaun fim de semana nian, tanba Primeiru-Ministru mós la iha, inklui prezidente AMP Xanana Gusmão. Ha’u la fiar governu sei la extende,”  hateten José Ramos-Horta, ba Ajénsia TATOLI, ohin,  hafoin partisipa iha serimónia inaugurasaun Aeroportu Internasionál Oe-Cusse “Roda do Sândalo”.

Horta apresia ho vontade Mari Alkatiri nian tanba bele hatudu nafatin kapasidade no matenek hodi kumpre mandatu nu’udar Prezidente Autoridade RAEOA ne’ebé entrega hosi eis Primeiru-Ministru, Xanana Gusmão no simu posse hosi eis Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, atuál Primeiru-Ministru.

Horta fiar katak Primeiru-Ministru Taur Matan Ruak, ho Xanana Gusmão, sei bolu Mari Alkatiri hodi kontinua mandatu tinan lima tan tanba presiza konsolida no hametin liután projetu Zona Ekonomia Espesiál Sosiál Merkadu (ZEESM).

“Xefe Governu ho Xanana Gusmão iha sentidu Estadu. Sira sei la foti desizaun arbiru hodi hasai mandatu Mari Alkatiri nian,” hateten Laureadu Nobel da Pás 1996.

Jornalista        : Zezito Silva

Editór              : Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here