Poeta Abé Barreto Soares (klaran) hamutuk ho eskritora poezia sira. Imajen Tatoli/Cancio Ximenes

DILI, 01 juñu 2019 (TATOLI)—Livru antolojia poétika “Sé Mak Feto Ba Ó?” ne’ebé hakerek husi poeta Vitália Ze no Dadolin Murak refleta feto Timor-Leste nia moris loro-loron, terus, haksolok, esperansa iha tempu pasadu ka iha tempu funu.

Organizasaun Naun Governamentál ACbit (Asosiasaun Chega! Ba Ita) fó apoiu ba produsaun livru refere tanba haree katak, buat ida poezia ne’e, buat ida ne’ebé loloos ema bele interpreta oioin tuir sira-nia sentimentu. Organizasaun Acbit haree forsa tebes meiu ida uza poezia ne’e atu fó rekoñesimentu ba feto maluk sira, oinsá mós empatia ema atu sente hanesan feto sira, susar hanesan sira no kontente hanesan sira.

“Ema barak halo poezia ko’alia kona-ba ita-nia eroizmu, oinsá ita-nia forsa atu hasoru okupasaun tempu uluk. Maibé, barak la hakerek kona-ba feto, barak hakarak hakerek kona-ba sentimentu  feto sira nian. Sentimentu feto sira nian ne’ebé  sira la ko’alia sai maibé ita  hatene,” dehan Diretora ONG ACbit, Manuela Leong Prereira, ba jornalista sira hafoin nia lansa tiha livru antolojia poétika ‘Sé Mak Feto Ba Ó?’ iha edifísiu Asosiasaun HAK, Farol, Dili, sábadu (1/6/2019).

Nia hatutan, meiu balun ne’ebé ACbit utiliza durante ne’e mak liuhusi poezia, liliu  aprosimasaun ho feto maluk sira atu sira hakarak ko’alia sai. Ema balun labele ko’alia de’it maibé depois sira rona poezia, sira mós dehan dadolin sira ne’e sira mós bele halo dadolin rasik. Feto balun, bele inventa múzika kona-ba sira-nia moris loro-loron nian atu hakmaan sira-nia terus.

Iha biban hanesan, eskritóra ba antolojia livru refere hateten, nia hakerek poezia sira ne’e bazeia ba ninia esperiénsia rasik no bazeia mós ba ninia feto maluk sira nia esperiénsia terus loro-loron nian ne’ebé halo feto sira moris la konfortavel, trauma no inseguru.

“Dala barak, ami feto sira koko haluha ka pretende (berpura-pura) atu haluha. Balun susesu hodi move on. Balun lae. Feto barak fiar no mantein ‘topeng kapura-puraan’. Katak ne’e di’ak hela maibé nufundu, ami barak sente kanek psikolojikamente. Maibé ami nonook tan ema barak hanoin feto hetan asédiu ka tratamentu la hanesan ka la dignu,” dehan Vitália Ze.

Entretantu, poeta Abé Barreto Soares iha ninia intervensaun iha lansamentu livru ne’e, fó apresiasaun kle’an hodi fó parabéns ba eskritór Vitália Ze no Dadolin Murak ne’ébé bele haklaken literatura Timor-Leste nian liuhosi poema sira ne’ebé sira na’in rua hakerek.

“Parabéns ba Belun Vitália Ze no Dadolin Murak. Hamutuk ita hamatak, hamutuk ita haburas, hamutuk ita hatutan, hamutuk ita haklaken literatura Timor-Leste nian iha rai rohan illas lafaek ida ne’e, no iha mundu rai-klaran, tuir kbiit mak ita iha,” hateten Abé Barreto.

Jornalista: Cancio Ximenes

Editór: Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here