Deputada CNRT, Carmelita Caetano Moniz. Imajen/Dok. TATOLI

DILI, 31 maiu 2019 (TATOLI)Entidade hotu bele kontribui ideia ba prodús Lei Anti Korrupsaun to’o bele hetan lei ida ne’ebé kualidade.

 Prezidente Komisaun A Parlamentu Nasionál ne’ebé trata asuntu Konstitusionál no Justisa, Carmelita Caetano Moniz, hateten, hakarak prodús Lei Anti Korrupsaun ho kualidade presiza iha diskusaun ne’ebé kle’an ho parte entidade hotu atu bele fó ideia sira.

“Rekomendasaun hosi públiku maka importante, tanba ne’e ita halo diskusaun ba entidade hotu, sira dehan mai ami lei ne’e todan, la’ós lei kmaan ida. Entaun ami tenke debate lei ne’e di’ak, kle’an, tasak no labele ansi demais. Ita mós buka tan referénsia rai li’ur, atu ita hodi aprova lei ne’ebé bele implementa haree hosi situasaun no kondisaun rai laran nian,” hateten Deputada Carmelita Moniz, ohin, hodi responde Ajénsia TATOLI iha Parlamentu Nasionál.

Carmelita dehan, espetativa ne’ebé boot tebes mak  lakohi halo lei ne’ebé labele implementa ka kuandu iha implementasaun enfrenta difikuldade barak. “Ami tetu buat hotu. Ita neineik, maibé ita sei prodús lei ne’ebé di’ak tebes hodi prevene no kombate korrupsaun iha rai laran no lei ne’e bele iha implementasaun di’ak,” hateten Carmelita Moniz.

Komisaun A foin maka debate ezbosu Lei Anti Korrupsaun to’o iha artigu 20 hosi dispozisaun jerál, tanba ho intensaun atu garante kualidade lei, nune’e maka iha artigu ida bele debate iha loron ida tomak, loke ba públiku no simu ema hotu nia ideia.

Bele asesu iha link ne’e;  http://www.tatoli.tl/2019/05/prioridade-pn-iha-2019-kona-ba-lejislasaun-mak-konklui-lei-anti-korrupsaun/http://www.tatoli.tl/2019/05/tempu-badak-pn-aprova-lei-anti-korrupsaun/http://www.tatoli.tl/2019/02/dezenvolve-projetu-lei-anti-korrupsaun-pn-hetan-tulun-hosi-eua/http://www.tatoli.tl/2019/02/pdhj-hatoo-ona-rekomendasaun-lei-anti-korrupsaun-ba-pn/http://www.tatoli.tl/2019/02/pn-halo-audiensia-ba-diskusaun-lei-anti-korrupsaun/http://www.tatoli.tl/2019/03/lao-hamutuk-rekomenda-lei-anti-korrupsaun-tenke-aplika-padraun-prevensaun/http://www.tatoli.tl/2019/05/lei-anti-korrupsaun-sei-sita-material-korruptu/

Jornalista   : Zezito Silva

Editór         : Francisco Simões

 

 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here