Lista delegasaun hosi federasaun 12 ne’ebé atu partisipa iha eventu Sea Games iha Filipina.

DILI, 28 maiu 2019 (TATOLI)—Xefe Departamentu Desportu Komunitária hosi Sekretaria Estadu Juventude no Desportu, João Lemos, hateten atleta 43 hosi federasaun 12 sei partisipa eventu Sea Games iha Filipina, 30 novembru-11dezembru 2019.

“Federasaun ne’ebé partisipa iha Sea Games ne’e mak hanesan Atletizmu, Boxe, Siklizmu, Futeból, Tenis Kampu, Tiru, Taekwondo, Natasaun, Karatedo, Silat natasaun, Halterufilizmu no Voliból Praia,” João ba Agência TATOLI iha nia kna’ar fatin, Lecidere, Dili, ohin.

Nia dehan, hosi federasaun hirak ne’e atleta na’in 81 mak sei partisipa eventu Sea Games iha Filipina.

Nia haktuir, durante ne’e, sira hala’o diskusaun dala barak ona kona-ba númeru atleta ne’ebé atu partisipa iha eventu Sea Games ne’e mak hanesan Federasaun Atletizmu iha na’in 4, Boxe 3, Siklizmu 2, Futeból 20 , Tenis Kampu 1, Tiru 1, Taekwondo 3, Natasaun 1, Karatedo 2, Silat Natasaun 2, Halterufilizmu 2 no Voliból praia 2.

“Molok aranka, sira sei iha faze preparasaun kuaze fulan tolu ka haat. Orsamentu ne’ebé aprovadu ba eventu ne’e ho montante rihun $100,” João informa.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Xisto Freitas 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here