Imajen replika abrigu ne’ebé Saudozu Nino Konis Santana subar iha Mertuto, Ermera. Imajen Tatoli/Cancio Ximenes

DILI, 27 maiu 2019 (TATOLI)Arquivo e Museu da Resistência Timorense (AMRT) hala’o hela estudu ka peskiza ba levantamentu projetu dezeñu arkitektóniku iha Munisípiu Baucau no Manatuto kona-ba abrigu lima ne’ebé iha tinan ida ne’e atu hetan rehablitasaun.

Kategoria abrigu ne’ebé atu hadi’a mak abrigu ne’ebé iha uma normál, abrigu natureza no abrigu iha uma laran maibé ema ke’e rai-kuak hodi subar ba. Abrigu uma normál no abrigu natureza nian ne’e, muzeu seidauk tau ba prioridade maibé fó prioridade liu ba abrigu ne’ebé ema ke’e rai-kuak ne’e tanba  nia kondisaun fíziku atu mohu ona.

Agora dadaun, Muzeu Rezisténsia submete hela proposta dezeñu bill of quantity (BoQ) ba iha Ministériu Obra Públika. Maski seidauk hetan despaisu aprovasaun maibé sei tenta desidi halo desizaun ruma atu interven ba rehabelitasaun abrigu sira ne’e. La presiza halo estudu ba abrigu sira ne’e tanba buat uma no rai-kuak ne’e hadi’a de’it.

“Abrigu ne’ebé iha konseitu dezeñu finál ne’e, abrigu ida iha Manatuto naran Aiteas, abrigu rua iha Triloka, abrigu rua iha parte Zona Fatumaca, ida iha Wailili no ida iha parte Builae-Buibau. Abrigu ida iha Builae ne’e, uma na’in mate hotu ona,” dehan Diretór Ezekutivu no Prezidente AMRT, Hamar Antoninho Baptista Alves, ba jornalista liuhusi entrevista iha nia kna’ar fatin, Dili, segunda ne’e.

Nnia hatutan, maski abrigu iha Builae ne’ebé uma-na’in mate tiha ona maibé Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, aseita nafatin atu hadi’a uma no abrigu refere.

Meiu di’ak liu, Hamar dehan, muzeu resziténsia ko’alia nafatin ho abrigu na’in no abrigu na’in maka indizita empreza ruma ne’ebé konfiansa ka própriu abrigu na’in ne’ebé iha duni empreza ne’ebé iha lisensa bazeia ba kontratu mak nia halo. Tanba, loron ikus, empreza na’in sei halo relatóriu no paraser ba gastu fundu ba rehablitasaun abrigu refere.

Se uma-na’in la autoriza, nia hatán, sei la fahe uma na’in ho nia istória tanba rai-kuak ne’ebé ke’e ne’e, ema ida uma na’in mak ke’e no sei la reklama katak halo intervensaun atu foti ona ba patrimóniu Estadu no hasai uma nain, ne’e lae.

“Ha’u sei aprezenta proposta ba órgaun Estadu. Se hakarak atu apropria hanesan patrimóniu Estadu, keta haluha uma na’in tanba uma na’in mós parte ida hanesan patrimóniu Estadu. Tanba ida ne’e mak ita labele soe autór hodi prezerva fali objetu. Rua ne’e tenke hamutuk mak foin dehan istória loloos. Uma na’in sai hanesan autór ba giaun ba ema sira ne’ebé ba vizita abrigu ne’e. Tanba sira mak istoriadór. Laiha ema ida mak ba konta fali ema ida-nia istória,” nia esplika.

Atu hatán ba kestaun refere, Hamar informa, tempu tuir mai sira halo proposta atu harii komisaun ida atu halo diálogu. Se uma na’in sai karik  husi uma ne’e, ho nia troku indiminizasaun ne’e saida. Tenke valoriza no dignifika ema tanba ema tenke hela iha fatin ne’ebé dignu.

Entretantu, nia afirma, agora dadaun AMRT halo intervensaun ba rehabilitasaun ba abrigu 10 liliu ba abrigu rai-kuak ne’ebé ema ke’e. Iha Bobonaro, abrigu ida iha Lourba, ida iha Maubara, Liquiçá no iha Ermera iha abrigu rai kuak hitu—iha Ramerhei rua, iha Mertutu ida, iha Resoi ida, iha Lublala ida, iha Maehunboe ida no mai fali Dili iha abrigu loloos ne’e iha tolu ne’ebé hadi’a ho kustu ne’ebé boot.

“Kustu ba rehabilita abrigu ne’e hamutuk $150.000 resin. Abrigu balun hetan $20.000, balun hetan $17,000, balun hetan $30.000, tanba rehabilita ba rai kuak inklui rehabilita uma dala ida. Tanba uma ho rai kuak ne’e integradu. Hadi’a rai-kuak tenke hadia mós uma,” nia esplika.

Jornalista: Cancio Ximenes

Editór: Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here