Vise Xefe Estadu Maiór Jenerál FALINTIL-Forsa Defeza Timór-Leste (F-FDTL), Brigadeiru Jenerál Falur Rate Laek. Imajen António Gonçalves

DILI, 24 maiu 2019 (TATOLI) – Vise Xefe Estadu Maiór Jenerál FALINTIL-Forsa Defeza Timór-Leste (F-FDTL), Brigadeiru Jenerál Falur Rate Laek, hatete orgullu ho servisu bombeiru Timór-Leste (TL) bainhira fó atendimentu ba públiku hodi kombate ahi han uma no seluk tan.

“Ha’u mai iha sira nia aniversáriu ne’e fó parabéns ba sira no tau importánsia ba sira tanba sira mak salva ita lalais iha situasaun difisil, hanesan ahi han uma, dezastre naturál, anin sobu uma, sira maka hala’o servisu”, hatete nia iha resintu bombeiru Kaikoli, ohin bainhira partisipa selebrasaun tinan bombeiru ba dala 19.

Nia hatutan: : “Ita hotu tau importánsia ba sira, sira ajuda ha’u dala tolu ona, ne’ebé ha’u tenke mai partisipa hodi hato’o ha’u nia agradesimentu no parabéns”.

Nia hatutan parte hotu-hotu tenke orgullu tantu Estadu no povu. “Dezafiu iha ne’e, situasaun ne’ebé kompleksu tebes. Tan ne’e ha’u nia deseju ba sira maka profisionalizmu, disiplina no vontade”.

Orgullu ne’ebé Falur Rate Laek espresa, tanba bombeiru hatudu rezultadu pozitivu mezmu falta ekipamentu servisu.

“Ha’u sente rasik sira nia ajuda, sira nia prontidaun maka’as, dala ruma sira halo intervensaun tarde tanba tráfiku no mós meius komunikasaun mak seidauk di’ak”, argumenta.

Iha ámbitu ne’e, deputadu hosi membru komisaun B ne’ebé trata asuntu defeza no seguransa, Leandro Lobato, rekoñese bombeiru nafatin enfrenta limitasaun ekipamentu hodi atende populasaun ho di’ak.

Deputadu membru komisaun B, Leandro Lobato. Imajen António Gonçalves

“Tuir ami nia fiskalizasaun ba munisípiu hotu ne’ebé maka bombeiru mós iha, ami haree sira iha dezafiu, materiál la sufisiente, maske iha rekursu ne’ebé formadu atu utiliza materiál”, dehan nia ba jornalista sira.

“Tan ne’e presiza tebes atu prepara materiál, nune’e sira bele ezerse sira nia servisu professional hodi serbí povu no Nasaun”.

Nia dehan haree ona planu polítiku hosi governu ba servisu bombeiru, no konsidera orgaun ezekutivu iha obrigasaun atu toma atensaun.

“Ami haree ona planu polítiku hosi Governu ba Diresaun Bombeiru nian, maibé tenke reforsa tan hosi Parlamentu Nasionál”, katak.

Momentu oportunu ne’e, nia hato’o parabéns ba ezisténsia bombeiru ba dala 19 no husu atu nafatin hatudu vontade hodi serbí povu di’ak liután.

Jornalista: Antónia Gusmão

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here