DILI, 22 maiu 2109 (TATOLI)—Governu liuhosi Sekretaria Estadu Arte no Kultura, resjista ona lia-na’in sira sai asosiasaun ida iha futuru. 

“Ami rejista preokupasaun sira ne’e, maibé programa VIII Governu ita la tau iha ne’ebá. Entaun, ida ne’e ami presiza halo diskusaun didi’ak kona-ba parte jurídiku para propoin ba Konsellu Ministru para hamosu asosiasaun ba lia-na’in sira,” Sekretáriu Estadu Arte no Kultura, Teófilo Caldas , ba Agência TATOLI iha Palásiu Governu, ohin.

Nia dehan, presiza duni tau atensaun másimu ba lia-na’in sira, nune’e lia-na’in bele organizadu liu iha futuru tanba ida ne’e atu konserva kulturál.

“Kuandu iha ona asosiasaun lia-na’in, ita kontatu de’it ba sira-nia responsável ne’e. Ne’e ajuda tebes serbisu Sekretaria Estadu Arte no Kultura. Kuandu ita presiza, ita la buka tún no la buka sa’e ona,” Teófilo informa.

Sekretáriu Estadu Arte no Kultura ne’e hatán asuntu ne’e relasiona ho ideia hosi lia-na’in sira hosi Munisípiu Liquiçá.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here