Ministru Justisa, Manuel Cárceres da Costa. Imajen Egas Cristovão

MANATUTU, 20 maiu 2019 (TATOLI) – Ministru Justisa, Manuel Cárceres, hatete hakarak kriminaliza kazu defamasaun, nune’e bele eduka sidadaun atu respeita malu, liuliu nain ulun Estadu nian.

“Ha’u nia promesa maka atu halo elterasaun ba kódigu penál ne’e, liliu hatama kazu defamasaun, se la’e sidadaun ida tarata ulun boot Estadu nian laiha batas (fronteira), defamasaun tenke kriminaliza”, katak nia iha Manatutu hafoin prezide serimonia isar bandeira iha restaurasaun independensia ba dala 17, ohin.

Nia akresenta: “Ema hotu iha liberdade, demokrásia, maibé atu dehan ha’u nia liberdade ne’e hotu kuandu ema seluk uza nia liberdade no ha’u nia direitu ne’e hotu, kuandu ema seluk uza nia direitu se lae ita soke malu”.

Ministru Justisa hateten kazu defamasaun hanesan kazu sivíl, tan ne’e la fó kastigu ba ema ne’ebé hasai lia-fuan aat, tantu liuhosi meneira saida de’it, liuliu hosi mídia sosiál.

Nia hatutan Governu da-ualu iha Ministériu Reforma Lezislativa no Asuntu Parlamentár, nune’e sei koordena hamutuk hodi prepara esbosu lei ida hodi kriminaliza kazu defamazaun.

Jornalista: Antónia Gusmão

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here