Prezidente Tribunál Rekursu, Deolindo dos Santos. Imajen/Xisto Freitas

DILI, 13 maiu 2019 (TATOLI)-Konsellu Superior Majistratura Judisiál iha tempu badak sei promove karreira juis  hosi klase da-tolu sa’e ba da-ruak no klase da ruak sei ba da-uluk hodi apoiu dezenvolve setór justisa.

Prezidente Tribunal Rekursu, Deolindo dos Santos hatete, promosaun karreira ne’e bazeia ba rezultadu inspesaun ne’ebé maka instituisaun ne’e halo hodi identifika juis na’in hira maka atu hetan promosaun.

“Agora tama ona faze final inspesaun  hodi identifika juis sira hodi hetan promosaun horizontal katak juis terseira  klase ba segunda klase no segunda klase ba primeira klase”, Prezidente Tribunál Rekursu, Deolindo dos Santos,  informa  ba Jornalista sira, ohin, iha Palásiu Prezidensiál, Bairru-Pité,  hafoin relata planu promosaun ne’e ba Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo.

Maske Prezidente Tribunál Rekursu  Deolindo dos Santos, relata ona númeru promosaun juis ba Prezidente Repúblika, maibé seidauk bele públika ba mídia tanba sei iha prosesu finalizasaun dokumentu.

Iha tempu badak nia laran konsellu sei deside kona-ba  juis na’in hira hosi terseira klase ba segunda klase no hosi segunda klase ba primeira klase”, Deolindo hateten,

Iha oportunidade ne’e,  nia informa mós ba Prezidente Repúblika kona-ba planu rotasaun servisu ba juis sira iha nasionál sei destaka ba munisipiu no munisipiu balun mai Dili hodi aselera prosesu julgamentu ba kazu pendente iha Tribunal sira. Nune’e, Prezidente Repúblika mós aseita ona ho polítika ne’e,  tanba ne’e, rotasaun ne’e sei akontese iha tempu besik.

Jornalista   : Agapito dos Santos

Editór         : Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here