Prezidente Partidu Demokratiku (PD), Mariano Assanami Sabino. Imajen/dok.TATOLI

DILI, 13 maiu 2019 (TATOLI) – Membru Parlamentu Nasionál hosi Bankada Partidu Demokrátiku (PD), Mariano Assanami Sabino, husu ba Estadu atu fó apoiu nafatin ba igreja hanesan elementu importante ida iha luta rezisténsia.

Liuhosi deklarasaun polítika Bankada PD nian iha plenária PN, ohin, Deputadu Mariano Assanami Sabino, nu’udar mós prezidente Partidu Demokrátiku salienta katak, Estadu tenke justu hodi haree elementu hotu iha rezisténsia inklui parte igreja.

Mariano Assanami Sabino hatete, Estadu tenke buka hatene padre sira ne’ebé katuas ona, no Estadu tenke tau matan, daudaun ne’e sira nia pozisaun iha ne’ebé, oinsá maka sira dignu no oinsá maka tau matan nafatin. Labele haree sira hanesan padre maibé haree sira hanesan ema rezisténsia.

Iha artigu 11. 2 ko’alia kona-ba rekoñesimentu Estadu ba parte igreja sira ne’ebé uluk partisipa iha luta. Tanba padre sira ne’ebé uluk kontribui ba luta daudaun ne’e sira katuas ona. Sira hirak ne’e maka Padre Francisco Tavares, Pe. Francisco Barreto, Pe. Samuel Amaral, Pe. Domingos Soares, Pe. Eligio Locateli, Bispu Emeritus Carlos Filipe Ximenes Belo, madre sira no seluk tan.

Tuir Assanami, ba padre sira ne’ebé maka sei ativu karik bele fó apoiu ba atividade ne’ebé sira halo daudauk, hanesan Amu Bispu Dom Carlos Filipe Ximenes Belo ne’ebé daudaun ne’e halo observasaun polítika ne’ebé di’ak no hakerek livru.

“Sira ne’ebé maka sei hola papél iha sosiedade, ita tenke tau matan nafatin, sira nia lian prevalese iha parlamentu, iha governu, iha prezidénsia”, tenik Mariano Assanami.

Biban ne’e, membru PN hosi Bankada FRETILÍN, Antonino Bianco, aprezenta valorizasaun ba komponente hotu iha luta tenke trata loloos no justu, katak, labele valoriza balun de’it no balun la’o. Nune’e maka ema balun ne’ebé durante ne’e seidauk karik buka tenta oinsá maka bele fó rekoñesimentu.

Jornalista   : Zezito Silva

Editór           : Francisco Simões

 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here