Sekretáriu Estadu Ambiente, Demétrio de Amaral de Carvalho. Imajen/Egas Cristovao

DILI, 8 maiu 2019 (TATOLI)-Sekretáriu Estadu Ambiente (SEA), Demétrio do Amaral de Carvalho, espera katak, instituisaun públiku hotu sei kumpre rezolusaun governu kona-ba polítika zero plástiku.

“Ha’u-nia fatin la uza plástiku. Ne’e rezolusaun Konsellu Ministru ba membru governu no ba instituisaun públika hotu, tanba ne’e, tenke haree instituisaun públika ne’ebé la halo tuir rezolusaun”,  afirma Sekretáriu Estadu Demétrio Amaral, ohin, iha Palásiu Governu.

Eis membru Parlamentu Nasionál ne’e afirma katak, dala barak ona nia parte ko’alia iha eventu oioin no dala barak ko’alia mós liuhosi mídia, atu ema hotu bele kontribui, liu-liu instituisaun públiku  sira rona atu evita la uza ákua botir sira.

“Ohin loron iha fatin ruma ha’u to’o, kuandu ákua botir iha ha’u dehan arruma tiha duké ita hahú prosesu, ita ko’alia sasán di’ak mas depois ema la publika sasán ne’ebé di’ak, ema hanoin de’it maka plástiku ida ákua botir tau iha meza leten”,  hateten Demétrio Amaral.

Implementasaun ba rezolusaun governu kona-ba polítika zero plástiku seidauk másima iha instituisaun Estadu, tanba ne’e Demétrio dehan, sei relembra fali ba membru Governu sira atu nafatin implementa rezolusaun  ne’e.

Iha soru-mutu Konsellu Ministru, loron 30 janeiru 2019, aprova proposta Rezolusaun Governu, ne’ebé aprezenta hosi Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, kona-ba redusaun ba utilizasaun produtu plástiku ne’ebé ho utilizasaun únika hodi bele uza iha administrasaun públika, no ne’e hanesan reforsa ba kompromisu ida ne’ebé asume hosi governu iha nia programa ne’ebé sei implementa “ polítika zero plástiku” no konsidera katak poluisaun ne’ebé provoka hosi utilizasaun produtu plástiku nu’udar dezafiu prinsipál ida ba umanidade no metade hosi produtu plástiku ne’ebé bainhira uza hotu ona soe ba oseanu, ba tasi-laran no mota.

Objetivu hosi proposta ne’e atu hamenus utilizasaun ba produtu plástiku ne’ebé uza dala-ida de’it iha administrasaun públika no bandu atu órgaun no servisu sira sosa no utiliza produtu ne’ebé mak bainhira uza dala ida de’it soe ona.

Jornalista   : Maria Auxiliadora

Editór         : Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here