Ministru Justisa, Manuel Cárceres da Costa. Imajen/Antonio Goncalves

DILI, 06 maiu 2019(TATOLI)-Naran kondenadu eis membru governu na’in haat (4) ne’ebé kumpre hela sira nia sentensa iha Prizaun Becora-Dili ho Gleno-Ermera, tama iha lista indultu.

Eis membru governu na’in 4  ne’ebé kumpre  hela sira nia sentensa iha prizaun mak hanesan eis Ministru Edukasaun, João Câncio Freitas, eis Sekretáriu Estadu Obras Publika, Domingos Caeiro, eis Sekretáriu Estadu  Meiu Ambiente, Abilio Lima, ho eis Sekretáriu Estadu Fortalesimentu Institusionál, Francisco da Costa Soares “Borlaku”.

Ministru Justisa, Manuel Cárceres da Costa, simu ona pedidu indultu hosi eis membru Governu ne’ebé oras ne’e kumpre hela kadeia iha prizaun atu hetan indultu hosi Prezidente Repúblika.

“Ha’u hanoin sira na’in hira ne’e naran tama iha lista, maibé indultu ne’e Prezidente Repúblika maka bele fó”, hateten Ministru Manuel Cárceres, ohin,  ba Jornalista iha Palásiu Govern,  Dili.

Ministru Justisa asina ona pedidu indultu hosi eis membru governu na’in haat ne’e hodi prosesa tuir prosedimentu legal antes haruka ba xefe Estadu hodi foti desizaun bazeia ba konstituisaun RDTL   iha KAPÍTULU II  kona-ba kompeténsia  rasik ne’ebé hakerek iha Artigu 85 alínea I. Rona tuir Governu, atu fó perdaun ka hamenus kastigu.

Governu to’o ohin, simu ona pedidu hamutuk 60 ne’ebé 30-resin prosesa ona hodi haruka ba Prezidente Repúblika no falta 20-resin maka oras ne’e iha ona prosesu finalizasaun hosi ministériu justisa hodi haruka tan iha tempu besik.

“Pedidu indultu tenke finaliza ona iha semana oin  hodi nune’e fó espasu tempu ba Prezidente Repúblika atu estuda molok foti desizaun”, hateten Manuel Cárceres.

Lei númeru 5/2016 fó kompeténsia ba advogadu, defensór públika, família kondenadu, kondenadu rasik, diretór Prizaun Becora, Gleno no Suai, atu hato’o pedidu indultu ba governu hodi rekomenda ba Prezidente Repúblika.

Dekretu lei númeru 14/2014  regula kona-ba rejime ezekusaun penal  ba dadur sira. Kritéria ba dadur sira atu  hetan indultu, Manuel Cárceres esplika,  tenke prienxe um tersu hosi total kadeia, enkuantu atu hetan liberdade kondisaun tenke kumpre metade kadeia.

Kritéria  rua seluk, esplika Manuel Cárceres, problema idade boot hodi labele aguenta iha komarka, no mós kondisaun saúde la permite atu kontinua kumpre kadeia.

“Buat tolu ke konsidera, ida maka kumpre um tersu pena bele hetan indultu hosi Prezidente Repúblika kuandu komportamentu di’ak,  Ida seluk liu ona metade da pena ami bele husu ba tribunal atu fó liberdade kondisionál  no ikus bele hetan indultu ka komutasaun pena tanba razaun umanitária moras ka ou asuntu seluk ruma ne’ebé forte”, tenik Ministru Manuel Cárceres.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editór: Francisco Simões

 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here