Prezidente Parlamentu Nasionál Arão Noé de Jesus da Costa Amaral. Imajen/Egas Cristovão

DILI, (TATOLI)—Besik tinan ida ona mak membru Parlamentu Nasionál (PN) sira uza sira nia karreta privadu hodi hala’o servisu Estadu nian. Tanba ne’e, sira presiza tebes karreta foun Estadu nian ho urjente atu  bele apoiu servisu PN ho efetivu.

“Ami presiza karreta urjente tanba deputadu sira uza karreta privadu hodi hala’o servisu durante besik tinan ida ona”, hateten Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Nóe de Jesus da Costa Amaral, ba jornalista sira iha Palásiu Prezidente Nicolau Lobato, Bairru Pité, Kuarta (24/4/2019).

Nia informa katak, prosesu tenderizasaun karreta foun ba deputadu sira hosi kinta lejizlatura ne’e agora la’o hela no informasaun ne’ebé PPN simu katak loron 16 Maiu 2019, nu’udar loron finál ba tender. Tan ne’e, hein katak, karreta ne’e bele to’o lalais.

 “Ami hein katak prosesu bele la’o lalais para bele rezolve tiha situasaun ne’ebé Parlamentu Nasionál enfrenta”, tenik Arão Noe de Jesus da Costa Amaral.

Nia lia tun ba jornalista sira atu buka hatene di’ak liu tan kona-ba prosesu ne’e, direta ba sekretáriu jerál Parlamentu Nasionál no Komisaun Nasionál Aprovizionamentu (CNA-siglaportugés) tanba sira maka agora kaer prosesu.

Kona-ba karreta tuan ne’ebé eis deputadu sira seidauk entrega, PPN Arão Noe de Jesus da Costa Amaral tenik katak, kazu ne’e meza PN entrega ona ba Ministériu Públiku atu prosesa no sei haruka ba tribunál atu deside.

Jornalista: Xisto Freitas

Editór: Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here