Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak. Imajen Egas Cristovao

DILI, (TATOLI) – Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, hateten Governu Konstitusionál da-ualu ezekuta ona Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2019 ho porsentu 19.

Nia lakohi deskreve ezekusaun orsamentu hirak ne’e iha área saida de’it, tanba normalmente tinan ida ramata maka governu foin esplika detalla.

“Orsamentu ne’e ba tinan ida, tan ne’e kuandu tinan ida ramata maka ita foin hatene hira maka ezekutadu, hira maka seidauk no karik seidauk tanbasá no karik ezekutadu entaun iha área saida de’it”, Xefe Ezekutivu ba jornalista sira hafoin hasoru Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, iha Palásiu Prezidente Nicolau Lobato, Bairru-Pité, kinta (11/4).

Tuir Taur ezekusaun orsamentu ne’e atinje pursentu 19 tanba promulgasaun OJE 2019 ne’e foin akontese iha fevereiru liu-ba.

Nia hein katak to’o tempu ne’ebé determinadu buat hotu bele kumpre planu no programa ne’ebé estabelesidu no komprometidu, katak governu sei halo esforsu másimu bele ezekuta OJE 2019 ho di’ak tuir trajetu. Tuir portál transparénsia ezekusaun iha despeza atinje porsentu 22.6.

Iha biban ne’e, Taur informa planu governu atu sosa asaun Conocophillipsno Shell Energy ne’e fiksu ona.

Jornalista: Xisto Freitas

Editora: Rita Almeida

http://www.budgettransparency.gov.tl/public/index?&lang=pt

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here