Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak. Imajen Egas Cristovão

DILI, (TATOLI) – Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, deklara governu seidauk diskute mandatu Prezidente Autoridade Rejiaun Administrativa Espesiál Oekusi Ambenu (RAEOA), Marí Alkatiri.

“Pur-enkuantu ami seidauk diskute, probavelmente bainhira to’o tempu públiku sei hatene”, Taur ba jornalista sira iha Palásiu Prezidente Nicolau Lobato, Bairru Pité, kinta ne’e, relasiona ho mandatu Prezidente Autoridade RAEOA, Marí Alkatiri, ne’ebé sei ramata iha jullu ne’e.

Nia hatutan governu mós seidauk diskute kandidatu alternativu atu troka atuál prezidente RAEOA tanba tempu seidauk to’o.

Maske nune’e, xefe governu ne’e hateten iha deskontantamentu uitoan hosi komunidade ba projetu Zona Espesiál Ekonomia Sosiál Merkadu (ZEESM) maibé nia rekoñese dezenvolvimentu iha RAEOA la’o di’ak.

“Populasaun manifesta deskontentamentu uitoan iha RAEOA maibé dezenvolvimentu la’o di’ak. Iha tempu ha’u hanesan Prezidente Repúblika kedas ha’u alerta atu rezolve problema balun iha ne’ebá maibé agora kontinua iha. Naturalmente, iha ne’ebá iha prezidente autoridade rejiaun ne’ebé hatene realidade ida ne’e. Ha’u fiar katak sei ultrapasa kestaun sira ne’e iha tempu oin mai”, Taur katak tan.

Jornalista: Xisto Freitas

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here