Prezidente Autoridade RAEOA, Marí Alkatiri. Imajen/Antonio Gonçalves

OE-CUSSE,(TATOLI)—Mandatu Prezidente Autoridade Rejiaun Administrativa Espesiál  Oe-Cusse Ambeno (RAEOA) ho ZEESM (Zona Ekonomia Espesiál Sosiál Merkadu) sei termina iha fulan Jullu, tinan ne’e. Maske nune’e, Prezidente Autoridade RAEOA ho ZEESM, Mari Alkatiri, otimista  hodi  kontinua kontribui ba progresu ZEESM ho RAEOA nian.

Prezidente Autoridade RAEOA no ZEESM ne’e afirma katak, atu kontinua nia knar iha RAEOA la’ós nia kompeténsia, maibé  kompeténsia iha Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres “Lú Olo”  ho Primeiru Ministru  (PM), Taur Matan Ruak.

“Se desizaun mai dehan troka, ha’u basa liman, tanba submete ba desizaun governu no desizaun Estadu”, hateten  Marí Alkatiri, hodi responde jornalista sira, ohin, iha Aula Alfándega Palaban, Sub-rejiaun Pante Makassar, RAEOA.

Nia lia tun ba jornalista sira katak, kona-ba nia mandatu di’ak liu husu uluk lai ba Prezidente Repúblika ho Primeiru Ministru.  “Husu ba Prezidente Repúblika, Primeiru-Ministru no ikus liu maka husu mai ha’u. Se ha’u dehan lae ona, ne’e lae ona. Biar Primeiru Ministru no Prezidente Repúblika dehan, kontinua, maibé ha’u dehan lae ne’e, lae ona”, afirma Sekretáriu Jerál partidu FRETILIN ne’e.

Mari Alkatiri dehan, kona-ba nia mandatu iha RAEOA no ZEESM, nia seidauk ko’alia ho Primeiru Ministru no Prezidente Repúblika, maibé tanba nia tau ona iha ajenda katak, to’o fulan Maiu, tinan ne’e, mak nia sei ko’alia ho xefe governu no xefe estadu.

Se ema seluk mak atu kontinua iha RAEOA ho ZEESM, Mari Alkatiri espera katak, sei hatutan programa no planu ne’ebé mak seidauk konsege finaliza  iha ZEESM.

Jornalista: Xisto Freitas

Editór: Francisco Simões

 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here