Diretora Rejionál Organizasaun Mundial Saúde (OMS) Rejiaun Sudeste Aziátiku, Poonam Khetrapal Singh. Imajen/OMS

DILI, (TATOLI)—Tuberkuloze (TB) nu’udar problema boot liu moras kontajioza iha mundu. Kuaze ema millaun 10 iha mundu tomak sofre moras TB kada tinan, no hetan estimasaun millaun 1.6 lakon sira nia vida tanba moras ne’e.

Ba loron mundiál tuberkuloze, 24 Marsu 2019, Diretora Rejionál Organizasaun Mundial Saúde (OMS)  Rejiaun Sudeste Aziátiku, Poonam Khetrapal Singh, liu husi nia mensajen subliña determinasaun atu hakotu TB atinje frakeza kritiku ida.

Komunikadu imprensa OMS Rejiaun Sudeste Aziátiku nian informa katak, OMS Rejiaun Sudeste Aziátiku responsabiliza kuaze 44% husi kazu TB global no 50% husi mortalidade asosiadu. Ida ne’e sai hanesan baze atu ultrapasa um kuartu populasaun mundu nian.

“Partikularmente iha ita nia rejiaun, entre moras kontajioza hotu-hotu, TB sei nafatin lidera kauza mate no lakon produtividade tinan barak ba grupu idade tinan 15-49. Ida ne’e kondena ema tokon ba tokon ba moris krusiál no pobreza ne’ebé́ labele evita”, Poonam Khetrapal Singh hateten.

Iha Marsu 2017, Estadu Membru ida-idak husi rejiaun ne’e hasai xamada ida ba Asaun, subliña polítika, tékniku no intervensaun estratéjiku ne’ebé presiza atu hapara moras ne’e. Ida ne’e koordenadu iha enkontru hanesan OMS nian ‘Aselera progresu hasoru TB’ nia prioridade emblematical ualu (8).

Iha Marsu 2018, iha konferénsia hakotu TB iha Delhi suporta husi OMS, Estadu Membru sira adopta Deklarasaun ba Asaun ho unamidade no promete atu intensifika esforsu iha rumu hakotu TB iha ka molok 2030. Iha Setembru tinan hanesan, iha enkontru altu nivel Asembleia Jerál kona-ba hakotu  TB, Estadu Membru sira halo kontribuisaun importante ba Deklarasaun Polítika kona-ba Luta hasoru Tuberkuloze fó́ sai iha nia

Lideransa Rejiaun hahù́ ona, tanba Membru Estadu sira foti ona pasu hodi realiza sira nia ambisaun. Alokasaun orsamentu iha rejiaun kuaze sai dobru. Teknolojia no matadalan foun adopta lalais liután. Notifikasaun kazu aumenta signifikante, enkuantu mortalidade tanba TB iha ona gráfiku tuun.

Atu mantein nia ambisaun no influénsia, tenke halo esforsu tomak hodi asegura tarjetu Deklarasaun polítika atinje totalmente no rejiaun ne’e sei nafatin iha dalan Hapara TB iha ka molok 2030. Ne’e signifika katak, iha 2022, fó diagnoze, no kura pasiente TB millaun 18 iha rejiaun laran tomak, inklui labarik millaun 1.5. Ida ne’e mós signifika kura ho susesu pasiente 500 000 ho rezisténsia ai-moruk TB no fó tratamentu preventiva ba ema kuaze millaun 12 iha risku atu dezenvolve moras ne’e. No iha nivel globál, ne’e signifika pelumenus aloka USD billaun 13 kada tinan atu hakotu ameasa TB ida no ba ema hotu.

Seriedade atu atinje konkluzaun ida ne’e mak adopta intervensaun série ida iha rejiaun tomak. Dahuluk, identifika kazu ativu – liuliu entre grupu risku aas – tenke intensifika. Hanesan ezemplu hatudu, intensifika identifikasaun kazu bele redúz insidénsia kazu dramatikamente liu husi fó benefísiu subsidiáriu atu garante pasiente hotu-hotu simu tratamentu ho kualidade. Hanesan parte husi ida ne’e, Estadu Membru tenke dezenvolve mapamentu konjunta kona-ba oinsá́ diagnóstiku bele liga atu buka kazu hirak ne’ebé́ lakon, no oinsá́ tratamentu ho ema konsentradu bele fornese ba ema hotu.

Daruak, tenke dezenvolve no implementa planu asaun tuir tempu determinadu atu kobre grupu risku hotu ne’ebé bele dezenvolve TB. Ida ne’e importante liu atu kura TB latent iha fatin ho prevalénsia menus no asegura disponibilidade ai-moruk foun atu prevene kazu latent sai ativu. Planu hotu-hotu tenke aliñadu ho matadalan OMS nian, ne’ebé rekomenda mós tratamentu ba labarik, adolesente no ema adultu kontaktu ho kazu TB, nune’e mós grupu risku seluk, inklui ema moris ho HIV ka sira ne’ebé nia imunidade fraku.

Datoluk, parseiru hotu-hotu tenke suporta ai-moruk primeira liña liu husi kooperasaun súl- súl, hanesan India oferese ona atu halo. Nasaun barak iha rejiaun prodúz ai-moruk no diagnóstiku, enkuantu sira seluk teste hela teknolojia foun ne’ebé hatudu potensialidade boot. Ita tenke foti benefísiu husi ida ne’e. Soberania transferénsia livre ba teknolojia foun sein limitasaun klaru, sei hadi’a asesu ba diagnóstiku no efikásia ba sira ne’ebé difisil atu to’o ba, fo dalan atu hakat lalais iha rejiaun ida ne’e.

Dahaat no ikus liu, involvimentu komunidade tenke sai prioridade prinsipál ba nasaun fotu- hotu, tantu prevalénsia menus ka aas. Duké implementa pasivamente politíka mai husi leten, komunidade afetadu tenke sai parte ba prosesu dezenvolvimentu politíka, ho rekomendasaun komunidade refleta iha surat tahan no inisiativa iha baze. Importante, komunidade afetadu tenke hetan kapasitasaun hanesan advokasia atu monitoriza kualidade servisu nune’e mós suporta esforsu ne’ebé labele atinji.

OMS sei kontinua fornese suporta tékniku no operasionál hanesan parte ida husi komitmentu rejiaun atu aselera progresu ho rumu hakotu TB. Tanba suporta nivel altu iha nivel internasionál la’o hela, no mekanismu finansiamentu Estadu Membru efisiente iha posibilidade atu rejista progresu dramátiku sei aumenta. Ida ne’e mak rezultadu, ita hotu tenke servisu ba ida ne’e. Iha Loron Mundiál TB, ita tenke refleta kona-ba momentu ne’ebé ita dezenvolve ona no atinjimentu ne’ebé ita hetan ona. Tempu ona ita atu kaer metin momentu ida ne’e no hala’o saida presiza atu hakotu TB.

EKIPA

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here