Xefe Kaza Sivíl Prezidénsia Repúblika, Francisco Maria de Vasconcelos, Reitór UNTL ho nia estrutura hamutuk ho autoridade Munisípiu Bobonaro no komunidade Tunubibi kuda ai-oan. Imajen Mídia PR

DILI (TATOLI)—Prezidénsia Repúblika, Sesta horiseik (15/3/2019), apoiu ai-oan 2,300 ba Universidade Nasionál Timor Lorosa’e (UNTL) hodi halo reflorestasaun iha Tunubibi, Suku Tapo Memo, Postu Administrativu Maliana,  Munisípiu Bobonaro.

Informasaun ne’ebé TATOLI asesu husi mídia Prezidénsia Repúblika, ohin, relata katak, atividade kuda ai-oan hanesan kontinuasaun husi programa kampaña nasionál ne’ebé Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres Lú Olo, lansa ona ho tema “Sidadaun Ida Ai-oan Ida”.

 Ai-oan lubun ne’e, kuda iha terrenu universidade ho hektare 16, ne’ebé Xefe Kaza Sivíl Prezidénsia Repúblika, Francisco Maria de Vasconcelos, hola parte hodi fó motivasaun ba komunidade atu ativu liu-tan kuda ai-oan.

“Prezidente haksolok tebes tanba iha inisiativa no iha hanoin di’ak atu haburas ita-nia rain, resposta pozitivu tebes husi Universidade hodi habelar liu-tan Prezidente Repúblika nia kampaña katak Sidadaun Ida Ai-oan ida,” hateten Xefe Kaza Sivíl.

Nia hatutan, Munisípiu Bobonaro hanesan odamatan terrestre entre Indonézia ho Timor-Leste, tanba ne’e tenke halo jardín matak no buras no mós parte ida importante tebes hodi fó benefísiu ba jerasaun sira no halo Bobonaro sai matak liu-tan.

Xefe Kaza Sivíl dezafia UNTL hodi hala’o peskiza no sai sentru estudu ba atividade kuda ai-oan, liu-liu iha prosesu dezenvolvimentu nasaun, nune’e bele kontribui identifika espésie ai-oan ne’ebé bele kuda iha fatin ida tanba iha Timor-Leste tuir estudu ema tesi ai barak liu duké kuda ai-oan.

“Mensajen Prezidente Repúblika ninian, sidadaun hotu-hotu tenke iha korajen kuda ai-oan iha ita-nia rain rasik, la kuda iha ema-nia rain. Tanba ita-nia rain ba fatin hotu-hotu kuandu tempu bai-loron maran no krekas, husu ba komunidade hotu iha konsiénsia husi labarik to’o katuas tenke kuda ai-oan”, hateten  Francisco Maria de Vasconcelos.

Husi sorin seluk, Reitór UNTL, Francisco Miguel Martins, reafirma katak, universidade prontu asegura Xefe Estadu nia hanoin hodi hamatak fila fali rai ne’ebé hetan degradasaun, bee maran, nune’e iha futuru jerasaun sira bele aproveita.

Partisipante ba atividade ne’e hanesan estrutura UNTL, estudante, komunidade, autoridade lokál Suku Tapo Memo no adjuntu Administradór Munisípiu Bobonaro, ne’ebé apresia tebes  inisiativa Prezidente Repúblika tanba iha hanoin di’ak hodi refloresta rai Timor-Leste.

Ai-oan 30,000-resin mak Prezidénsia Repúblika serbisu hamutuk ho entidade oin-oin kuda ona iha Tasi-Tolu, Comoro, Camea, Marabia, Ataúro no Aileu. 

Jornalista: Xisto Freitas

Editór: Francisco Simões

 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here