Ministru Transporte no Komunikasaun, José Agostinho da Silva. Imajen António Goncalves

DILI, (TATOLI) – Ministru Transporte no Komunikasaun, José Agostinho da Silva, relata papel importante ministériu ba Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, liu-liu konstrusaun Aeroportu Internasionál Prezidente Nicolau Lobato.

“Liga ba konstrusaun aeroportu, antes halo konstrusaun tenke iha planu mestre ne’ebé mak orsida sei gia (giaun) ba prosesu konstrusaun”, tenik ba jornalista sira hafoin relata servisu ba Xefe Governu iha Palásiu Governu, ohin.

Komunidade ne’ebé mak hela besik aeroportu, nia dehan presiza servisu interligadu entre ministériu no orgaun kompetente sira.

“Komunidade ne’ebé afetadu husi konstrusaun ne’e la’ós problema Ministériu Transporte no Komunikasaun (MTK) nia de’it, maibé ida ne’e hanesan servisu interligadu interministeriál, ita involve ministériu hirak hanesan estatal, auroridade munisípiu Dili, autoridade suku no ida ne’ebé mak iha ligasaun ho populasaun”, katak.

Nia hatutan: “Dezenvolvimentu infraestrutura aeroportu la’ós ba ema ida ninia, uluk prosessu hahú Estadu to’o oras ne’e ita nia rai nu’udar nasaun, agora tenke haree oinsá atu dezenvolve. Husu parte hotu nia kolaborasaun atu entidade hotu hodi buka solusaun”.

Entretantu tuir planu konstrusaun Aeroportu Internasionál Prezidente Nicolau Lobato sei hahú iha setembru tinan ne’e no Governu Timor-Leste sei hetan apoiu husi Governu Japaun.

Nasaun rua sei estabelese akordu kooperasaun ba projetu ne’e hodi hahú fatuk dahuluk iha fulan-maiu tinan ne’e.

Kontrusaun ne’ebé sei termina iha tinan 2022 (tinan tolu nia laran), Governu Japaun sei apoiu ho osan milliaun $45.

Montante osan husi Governu Japaun sei aloka konstrusaun ba komponente lima hanesan terminál ba passajeiru sira, torre kontrolu, tax way (fatin impostu), access road (asesu rodovia) no fatin para aviaun.

Governu Timor-Leste sei halo konstrusaun ba estensaun pista to’o kilometru tolu tuir planu assaun VIII Governu rasik.

Jornalista: Julia Chatarina

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here