Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral. Imajen Tatoli/António Gonçalves

DILI (TATOLI) – Bankada Aliansa Maioria Parlamentar (AMP) la konkorda atu agenda rekerimentu interpelasaun hosi Bankada opozisaun FRETILIN, atu bolu Governu, Timor Gap ho Banku Sentral para esplika detallu konaba projetu investimentu Greater Sunrise.

Liu hosi reuniaun lider Bankada Parlamentar,  semana kotuk, Bankada AMP kompostu husi CNRT, PLP, KHUNTO, Frente Mudansa/UDT, la konkorda atu ajenda rekerimentu interpelasaun ne’ebé aprezenta hosi Bankada FRETILIN.

“Ajenda ne’e tama duni reuniaun líder bankada nian iha Sesta, semana kotuk, ne’ebé prezide hosi Vise Prezidente PN, Maria Angelina. Tuir informasaun katak, bankada sira la konkorda atu ajenda ona tanba assuntu ne’e debate ona iha plenária, no Primeiru-Minstru rasik momentu ne’ebá mai ho Negosiadór Prinsipál, Kayrala Xanana Gusmão no Timor Gap hodi esplika ona polítika investimentu no oinsá retornu mai Timor”,  informa Prezidente  Parlamentu Nasionál, Arão Noe de Jesus, ba jornalista sira, ohin, iha Parlamentu Nationál.

Ho desizaun reuniaun lider bankada sira nian ne’e, maka rekerimentu interpelasaun Bankada FRETILIN nian ne’e la bele lori ba kontinua deskute iha plenaria PN no PN  rasik suspende hodi la tau ba ajenda plenaria.

Liu hosi intervensaun iha plenaria, ohin,  Xefe Bankada FRETILIN, Aniceto Guterres hateten, opozisaun sira rona ona esplikasaun husi parte kompetente sira, maibé seidauk hetan esplikasaun ne’ebé klaru.

“Ita rona ona esplikasaun husi Xefe Negosiadór no entidades balun konaba kestaun investimentu iha Tasi Timor nian iha kampu Greater Sunrise, maibé kuantu mais esplikasaun ami dúvida tan deit  iha kestaun balun mak ami koloka perguntas barak maibé to’o agora seidauk hetan resposta”, afirma Deputadu Aniceto Guterres.

Ba Deputadu sira ne’ebé sente konvensidu ona ho esplikasaun investimentu kampu Greater Sunrise nian, Aniceto Guterres husu atu bele ajuda esklaresse hikas ba perguntas ho preokupasaun sira ne’ebé levanta husi Bankada opozisaun FRETILIN.

Deputadu Aniceto Guterres klarifika katak,  rekerimentu interpelasaun ne’ebé Bankada FRETILIN halo tanba laiha resposta no esplikasaun ne’ebé klaru konaba perguntas sira ne’ebé koloka.  Tanba ne’e, Bankada FRETILIN kontinua preokupa.

“Semana liubá ami hatama ona rekerimentu konaba interpelasaun atu bolu Governu, Timor Gap no Banku Sentral mai esplika planu ida ne’e mai PN, infelizmente meza PN seidauk ajenda mas rejimentu dehan iha loron 10 nia laran ne’e direitu deputadu nian. Ohin seidauk to’o loron  10 ka loron ikus, maibé ami nafatin insiste semana oin tenke iha interpelasaun”, hateten Deputadu Aniceto Guterres.

Jornalista: Julia Chatarina

Editór: Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here