Logo Sensu Agrikula.

DILI, (TATOLI) – Sensu Agríkola 2019 ne’ebé tuir planu husi Diresaun Jerál Estatístika (DJE) Ministériu Finansa (MF) no Ministériu Agrikultura no Peska (MAP) antes ne’e atu realiza iha marsu-abríl sei muda fali ba iha juñu-no jullu ho razaun orsamentu ne’ebé tarde.

Diretór Jerál Estatístika Ministériu Finansa (MF), Elias dos Santos Ferreira, hatete sensu ne’e atraza tanba hein Orsamentu Jerál Estadu 2019 ne’ebé promulga atraza.

“Maibé agora iha ona orsamentu, tanba ne’e maka ami ekipa téknika tuur hamutuk oinsá planu hahú husi rekrutamentu to’o rezultadu finál fó sai”, Elias dehan iha edifísiu MAP Komoro, ohin.

Ho ida ne’e maka ekipa téknika halo soru-mutu hodi diskute kle’an bainhira halo sensu ida ne’e, tanba sensu ne’e la’ós prosesu ida fásil, tenke halo rekrutamentu ba pesoál iha suku, informa ba públiku tanba sá halo sensu ne’e no nia objetivu saida.

“Depois mós ita tenke iha treinamentu no liuliu ita presiza ekipamentu ne’e bainhira maka to’o iha Timór, pur tantu sensu agrikultura ida ne’e sensu dahuluk ne’ebé uza android, ita lauza kestionáriu ba entrevista umakain, tanba ne’e android iha Timór laiha, ne’e maka presiza buka kompañia balu para sira bele fórnese mai ita. Bainhira android to’o iha Dili ita hahú treinamentu, maibé ami-nia planu maizumenus iha juñu-jullu ita bele komesa ona Sensu Agrikultura ida ne’e”, katak.

Elias hatete hakarak ne’e sensu halo iha marsu, maibé orsamentu foin promulga iha fevereiru entaun afeta ba planu no maski osan daudaun iha ona, mas tenke prosesu maka bá foti, tanba ne’e tenke halo planu fali maibé ekipa téknika husi instituisaun rua ne’e prontu atu halo atividade ne’e.

Tanba dadus agrikultura ne’ebé sei hetan husi sensu ne’e importante atu MAP bele halo planu hodi tau orsamentu ida klaru ba atividade sira ne’ebé iha.

Diretór Jerál ne’e mós informa sobre rekrutamentu ne’e sei halo iha ida-idak nia suku, tanba ne’e husu ba estudante sira ne’ebé iha Dili hakarak kandidata ba atividade sira ne’e bele bá suku hodi konkorre ba vaga refere.

“Tanba ne’e uza android no iha kritéria ne’ebá klaru, presiza kualifikadu oinsá, maibé importante liu maka ida-idak tenke hatene nia suku, fó dadus ne’ebé loos, planu ba nia suku mós loos”.

Kona-ba rekrutamentu ne’e komesa iha semana oin ekipa husi DJE no MAP sei bá koordena ho munsípiu ho postu administrativu hodi taka vaga ne’e no presiza ema hira iha kada suku depois halo fali selesaun ba dokumentu sira ne’e, iha fin abríl bele hetan ema sira ne’e maizumenus 3000 resin.

Sobre andorid ne’e ho montante ne’ebé boot kuaze 2700 no ekipa téknika kontaktu ona kompañia balun no sei halo selesaun, bainhira aprova maka sei prosesa kontratu hodi bele fornese ekipamentu ne’e.

Sekretáriu Ezekutivu Sensu Agríkola, Caludino Ninas Nabais, dehan kaléndariu sensu loloos bazea ba orsamentu normál nia ne’e implementa iha marsu, maibé iha mudansa entaun husi parte téknika tuur hamutuk oinsá bele ajusta kalendáriu implementasaun Sensu Agríkola nian, tanba molok atu bá sensu ne’e iha atividade lubuk ida.

Iha kalendáriu dahuluk deside atu realiza sensu iha marsu tanba atividade agríkola barak liu no agrikultór sira foin kolleita, maibé tanba mudansa orsamentu ne’e maka halo mudansa kalendáriu no tentativa sei hala’o iha juñu ka jullu.

“Kuandu ita halo iha fulan juñu ho jullu balu maran ona, balu lahalo to’os ona ou iha parte balu ne’ebé halo to’os dala-rua ona, entaun labele iha konfuzaun, ita-nia enumeradór sira mós labele iha konfuzaun katak  ida ne’ebé maka sira foti dadus, primeira epóka ka segunda ka rua ne’e hotu, entaun mudansa sira ne’e maka halo tékniku sira mós tenke iha hanoin oinsá atu evita para dadus sira ne’ebé rekolla korresponde duni ba atividade ka realidade ne’ebé akontese iha kampu”.

Ida ne’e maka hola parte iha tékniku sira hanoin no kestionáriu mós importante tanba husi ne’e maka atu rekolla dadus no iha mudansa kalendáriu ne’e sei haree fali kestionáriu keta iha pergunta balu ne’ebé presiza kompleta tanba ne’e sai hanesan preokupasaun téknika nian oinsá bele haree ida ne’e bainhira enumeradór sira halo sensu iha terenu.

Orsamentu ba realizasaun Sensu Agrikultura 2019 ne’e ho montante millaun $5 ne’ebé tau iha Dotasaun Todu Governu nian.

http://www.tatoli.tl/2019/02/map-dje-sei-aselera-prosesu-sensu-agrikola-2019/

http://www.tatoli.tl/2019/01/vaga-ba-sensu-agrikola-2019-sei-taka-sai-iha-tempu-badak/

Jornalista: Maria Auxiliadora

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here