Vise-Ministru Saúde Bonifácio Maukoli dos Reis. Foto António Goncalves

DILI, (TATOLI) – Atu garante kualidade aimoruk ne’ebé tama iha rai-laran, Ministériu Saúde (MS) iha planu atu estabesse laboratóriu ba aimoruk.

“Agora ita haree kona-ba presu, avalia no haree mós ba kualidade, tanba ne’e ita haree atu estabelese laboratóriu ida para kualker aimoruk ne’ebé mak tama tenke  liuhosi teste, haree ba kualidade”, tenik Vise Ministru Saúde, Bonifácio Maukoli dos Reis, ba jornalista sira iha Palásiu Governu, ohin.

Nia akresenta aimoruk sira durante tama mesmu Governu gasta ona osan maibé lahatene aimoruk sira ne’e kualidade ou la’e.

“Ita seidauk iha laboratóriu, tanba ne’e ba oin ita atu tau osan atu bele estabelese laboratóriu atu halo teste ba aimoruk sira”, dehan.

Governante ne’e hatutan: “Osan ita prevee sosa aimoruk maibé seidauk iha hanoin atu servisu hamutuk Autoridade Inspesaun no Fiskalizasaun Atividade Ekonómika, Sanitária no Alimentar (AIFAESA,IP) no ministériu relevante atu haree oinsá estabelese laboratóriu atu teste sasan saida de’it, la’os aimoruk de’it maibé hahan sira tama tenke liuhosi teste”.

Durante ne’e Governu liuhosi Servisu Autónomu Medikamentus no Ekipamentus Saúde (SAMES) sosa aimoruk husi Indonézia no India.

Alende ne’e, nia mós sita kooperasaun ho Kuba durante ne’e fó ona kapasitasaun ba timoroan kuaze 1000 resin no iha posibilidade atu kontinua kooperasaun ne’e no área seluk tan.

“Kuba sira nia kooperasaun iha posibilidade atu kontinua forma ita nia rekursu, liu-liu iha medisina nomós iha área farmasetu atu haree liu-liu iha aimoruk”, katak.

Jornalista: Julia Chatarina

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here