Xefe Estadu Maiór FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL), Majór Jenerál Lere Anan Timur.Foto António Goncalves

DILI, (TATOLI) – Xefe Estadu Maior FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL), Lere Anan Timur, lamenta ba polítiku na’in sira ne’ebé seidauk fó solusaun ba problema barak.

“Ohin ami ko’alia asuntu la barak maibé liu-liu ko’alia kona-ba situasaun. Ha’u hateten ba Prezidente Repúblika katak ita akumula problema bar-barak maibé ita seidauk fó solusaun”, Lere ba jornalista sira iha Palásiu Prezidente Nicolau Lobato, Bairru Pité, kuarta ne’e, hafoin enkontru ho Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo.

Nia esplika problema ne’ebé seidauk iha solusaun maka problema arte-marsiál membru governu seidauk kompletu, Ministériu Edukasaun hapara kontratadu atus resin no kazu seluk maka kandidatu membru Governu, Francisco Kalbuadi Lay, retoma pozisaun nu’udar deputadu, momentu simu notifikasaun hosi ministériu públiku.

Tuir nia kazu sira hanesan ne’e tenke iha solusaun ruma no bainhira polítiku na’in sira lahatene toma solusaun entaun husu ba Komandu F-FDTL para bele fó solusaun.

“Ita hakarak estabilidade nasionál. Ita lakohi halimar ho situasaun ida hanesan ne’e. Ha’u bele hateten katak ema barak ohin loron aproveita oportunidade”, Lere realsa.

“Uluk ema terus tanba lakohi terus no ema mate tanba lakohi mate. Tanba saida maka ita ohin loron ne’e rungu-ranga hanesan ne’e. Ita hakarak moris iha estabilidade no moris iha dezenvolvimentu nasionál,” eis lider rezisténsia ne’e salienta.

Jornalista: Xisto Freitas

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here