Ministru Estadu Prezidénsia Konsellu Ministru, Hermenegildo Augusto Cabral Pereira, ho Ministra Finansa en ezersísiu, Sara Brites Lobo, ba jornalista sira hafoin enkontru Konsellu Ministru, kuarta, (27/2/2019). Imajen Egas Cristovão

DILI, (TATOLI) – Governu liuhosi reuniaun Konsellu Ministru (KM), kuarta (27/2) aprova ona dekretu Governu ne’ebé mak aprezenta husi Ministra Finansa em ezersísiu, Sara Lobo Brites, kona-ba ezekusaun Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2019.

Ministra informa diploma ne’e kona-ba norma no prosedimentu ezekusaun, monitorizasaun no reporte ne’ebé bele aplika  ba orsamentu tinan ne’e.

“Ohin Konsellu Ministru aprova dekretu Governu ba orsamentu 2019 atu regula ezekusaun orsamentu nomós regula ninia monitorizasaun no reporte. Dekretu ne’e ninia ámbitu aplikasaun liña ministériu tomak, ajénsia servisu autónomu no munisípiu sira”, tenik ba jornalista sira iha Palásiu Governu, hafoin enkontru KM.

Nia ne’e realsa tinan ne’e Governu introdús tan artigu foun hodi ajuda Governu iha ezekusaun orsamentu, nune’e bele ezekuta ho efisiénsia no rigór durante 2019.

“Iha kontrolu balun ne’ebé mak ita introdús atu ministériu ida-idak kumpre planu sira ne’ebé sira aprezenta no aprova ona iha Parlamentu Nasionál (PN) no durante ezekusaun sira tenke mantein nafatin sira nia komprimentu ba alokasaun ne’ebé mak sira tau ona iha ida-idak nia orsamentu”, dehan.

Kona-ba ministériu balun ne’ebé seidauk iha ministru, tuir governante ne’e bele akumula husi ministru seluk.

“Kestaun ministériu balun ne’ebé mak laiha ministru, ha’u hanoin esperiénsia hatudu ona katak iha 2018, embora iha difikuldade oin-oin, más ministériu sira ida-idak konsege ezekuta sira nia osan ho prezensa ministru ne’ebé mak akumula ka em ezersísiu”, akresenta.

Entretantu iha loron 18 fevereiru Ministériu Finansa fahe ona pakote orsamentu 2019 ne’ebé aprovadu ona ba liña ministériu no instituisaun Estadu sira, nune’e hahú ona ezekuta orsamentu no hakotu rejime duodesimál.

Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres Lú Olo, promulga OJE 2019 iha loron 7 fevereiru ho montante billiaun $1,482, hafoin hasai orsamentu milliaun $650 hodi sosa partisipasaun konsórsiu iha projetu Greater Sunrise.

Husi montante ne’e, distibui ba kategoria saláriu no vensimentu milliaun $214, bens no servisu milliaun $472,9, transferénsia públika milliaun $362, kapitál menor milliaun $31,2 no kapital dezenvolvimentu milliaun $400,7.

Jornalista: Julia Chatarina

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here