Majór Jenerál FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste, Lere Anan Timur hatan jornalista sira iha Palásiu Prezidensiál, hafoin sorumutu ho Xefe Estadu. Foto Tatoli/Xisto Freitas.

DILI, (TATOLI) – Xefe Estadu Maior FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL), Lere Anan Timur, hateten dezenvolvimentu integradu Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) no F-FDTL bazea ba konstituisaun.
“Sein dúvida iha baze legál. Buat hotu-hotu ne’ebé ita hala’o ne’e tenke bazea ba lei no konstituisaun, ezemplu, forsa rua ne’e nia misaun ida interna no ida seluk toma konta ba esterna. Ida ne’e maka konstituisaun defini”, Lere ba jornalista sira iha Palásiu Prezidente Nicolau Lobato, Bairru Pité, kuarta ne’e relasiona ho Governu liuhusi Ministériu Defeza no Seguransa hahú ona dezenvolvimentu integradu ba forsa rua atu evita dupla funsaun.

Tuir nia Ministériu Defeza no Seguransa, Filomeno da Paixão de Jesus, la’ós foin maka ko’alia asuntu ne’e maibé dezde sei hanesan Vise Xefe Estadu Maior F-FDTL ne’e ko’alia kedas ona.

“Ita invez sosa ró ida, ita sosa fali ró rua. Ita invez sosa aviaun ida, sosa fali aviaun rua. Ne’e maka dehan duplikasaun meius. Signifika katak bele eziste Komponente Naval ida de’it depois elementu ne’e maka kahor malu kompostu hosi membru PNTL no F-FDTL”, nia esplika.

“Iha Timor bainhira ita haree ba orsamentu, haree ba ita-nia nesesidade no dezenvolvimentu ekonómiku ne’e sei hakdasak, entaun ita tenke poupa osan”, Lere hatutan.

Jornalista: Xisto Freitas

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here