Membru Konsellu Fiskalizasaun Sistema Nasionál Intelijénsia (KFSNI) hasai retratu hamutuk ho Prezidente Parlamentu Nasionál no deputadu sira, hafoin simu posse iha uma fukun, ohin. Imajen Mídia SEKOMS

DILI, (TATOLI) – Membru Konsellu Fiskalizasaun Sistema Nasionál Intelijénsia (KFSNI) nain tolu simu posse iha Parlamentu Nasionál (PN) atu ba oin bele hala’o ona sira nia kna’ar nu’udar membru KFSNI.

Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noe, informa membru KFSNI sira mak hanesan deputadu Frente Revolusionária Timor-Leste Independente (FRETILIN), Antonino Bianco no deputadu Partidu Kongresu Nasionál Rekonstrusaun Timor (CNRT-sigla portugés), Duarte Nunes.

Hosi deputadu nain rua ne’e nomeadu hosi parlamentu, enkuantu Ricardo da Costa Ribeiro mak indijitadu hosi Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, bazea ba lei númeru 9/2018”.

“Prosesu ne’e kleur ona, hahú iha 2017. Parlamentu eleje deputadu nain rua no Prezidente Repúblika indijita nain ida, nune’e foin mak sira hetan posse”, Arão Noe ba jornalista sira iha uma fukun parlamentu, ohin.

Maske prosesu ne’e demora durante tinan rua ona, tanba kandidatu ida hosi Xefe Estadu nia tarde ka seidauk indijita maibé to’o ikus konsege iha, hodi kompleta deputadu nain rua hodi ezerse sira nia funsaun iha KFSNI.

“Sira sei fó konsellu ba servisu intelijénsia nian iha nasaun ne’e ho mandatu tinan lima”, dehan.

Iha fatin hanesan, Ricardo da Costa Ribeiro ne’ebé indijita hosi Xefe Estadu, afirma membru KFSNI tenke  servisu tuir prosedimentu no lei númeru 9/2018 nian. Atu halo fiskalizasaun ba pontu rua mak atividade no orsamentu sira.

“Prezidente fó konfiansa mai ha’u atu halo fiskalizasaun ba servisu durante períodu tinan lima nia laran. Fiskalizasaun ne’e haree ba sira nia dezempeñu servisu no ezekusaun orsamentu durante ne’e la’o oinsá. Ida ne’e mak prioridade”, afirma.

Nia akresenta klaru tenke haree orsmentu tinan kotuk no tinan ne’e. Ita haree tuir orsamentu ne’e adekuadu ka la’e, servisu la’o di’ak ou la’e, afirma.

Importante liu mak Estadu tenke seguru no povu tenke hakmatek nafatin. Enkuantu hosi nain tolu ne’e, sé mak atu sai prezidente, hosi ami nain tolu sei deside iha enkontru dahuluk ne’ebé mai.

Jornalista: Zezito Silva

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here