Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noe de Jesus Amaral. Imajen/António Goncalves

DILI, (TATOLI) – Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noe, informa Parlamentu Nasionál (PN) sei halo reapresiasaun ba dekretu númeru 4/V iha kinta, 31 janeiru semana oin, relasiona ho desizaun veta hosi Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo.

“Enkontru lider bankada ohin ne’e haree ba ajenda semana oin. Iha diskusaun naruk maibé finalmente iha ona konsensu katak ajenda ba plenária ba kinta-feira semana oin, hodi halo reapresiasaun ba dekretu númeru 4/V ne’ebé Prezidente Repúblika veta”, Arão Noe ba jornalista sira hafoin enkontru lider bankada iha sala konferésia parlamentu nian, ohin.

Data ne’ebé markadu hosi desizaun lider bankada ho razaun atu fó oportunidade ba bankada sira atu halo diálogu ba malu, hahú hosi segunda to’o kuarta atu sira bele hetan konsensu polítika ida ba aprovasaun OJE 2019 hafoin bele submete hikas ba Xefe Estadu atu promulga.

Opsaun ne’ebé mak parlamentu atu foti hodi halo reapresiasaun, Arão Noe, dehan ida ne’e depende ba lider bankada sira nia desizaun. Bele iha opsaun konfirmasaun votu no bele halo alterasaun.

Tanba ne’e mak presiza fó tempu uitoan atu bele iha konsertasaun polítika maibé labele dada tempu liu. Nia fó ezempu; hanesan ema moris tenke iha ran, ran la iha ema bele mate, hanesan mós ho OJE, kuandu osan la iha Estdu labele funsiona. Tanba ne’e OJE ne’e konsidera ran ba Estadu nian.

Enkuantu, lider bankada sira tenke iha konkordánsia iha loron hirak ne’e nia laran, atu iha semana oin, kinta bele debate ba reapresiasaun, enkuantu iha tersa-feira sei iha reuniaun lider bankada hodi fixa giaun ba debate.

Entretantu, lider bankada sira bele halo diálogu ba malu atu bele iha entendimentu ida, nune’e bele to’o iha opsaun ida atu foti. Reapresiasaun bele loron ida de’it maibé depende ba proposta sira liuhosi opsaun ne’ebé sira foti.

Parte seluk, Xefe Bankada Kongresu Nasionál Rekonstrusaun Timor (CNRT-sigla portugés), Duarte Nunes, dehan bankada Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP), aban sei halo reuniaun. Maibé desizaun atu foti opsaun ne’e sei deside iha plenária.

“Ita haree took, kuandu ko’alia konsensu ita bele vota de’it mós konsensu ka hothotu vota ba proposta ida, ida ne’e mós konsensu”.

Jornalista: Zezito Silva

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here