Sekretáriu Estadu Ambiente, Demétrio do Amaral de Carvalho. Imajen TATOLI/António Gonçalves

DILI (TATOLI)-Sekretáriu Estadu Ambiente (SEA), Demétrio de Amaral de Carvalho, hatete daudaun ne’e halo hela esforsu hodi prepara prosesu hodi dezenvolve dekretu lei proibisaun ba importasaun saku plástiku.

“Iha futuru ita sei proibida ema atu importa saku plástiku ou plástiku uzu úniku, nune’e ha’u dezeju sosiedade hotu iha Dili iha Timór laran komprende katak plástiku ne’e fó impaktu ba ita-nia ambiente, ita-nia saúde, mikro plástiku tama iha ita-nia isin ne’e fó impaktu boot tebes tanba ne’e mai ita hotu kuidadu ita-nia ambiente liuhusi kombate plástiku iha ita-nia ambiente”, Demétrio dehan bainhira lansa plástiku ne’ebé halo husi ai-farina iha Timor Plaza ohin.

Hatutan sobre dekretu lei ba proibisaun ne’e, Sekretáriu Estadu dezeja iha tinan ne’e bele iha ona no daudaun iha hela prosesu hodi hahú dezenvolve.

“Ita espera iha fulan balun nia laran dekretu lei ne’e bele aprezenta ona ba konsellu ministru”, katak.

Jornalista : Maria Auxiliadora

Editór : Manuel Pinto

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here