Reprejentante Espesiál Governu ba asuntu petróleu, Kay Rala Xanana Gusmão, akompaña hosi Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, nomós membru governu sira, ohin halo esplikasaun ba deputadu sira kona-ba razaun sosa asaun hodi esplora mina no gás iha área Greater Sunrise hosi kompañia ConocoPhillips no Shell. Imajen Egas Cristovão

DILI, (TATOLI) – Reprezentante Espesiál Governu, Xanana Gusmão, hatete kustu ba esplorasaun kampu mina no gas iha kampu mina greater sunrise sei la foti osan iha fundu soberanu.

“Iha prátika esplorasaun minarai, iha semináriu antes ne’e ha’u ko’alia ona katak sei la hasai osan iha fundu minarai, atu sosa saham ne’e mós ami buka meius seluk”, tenik iha plenária tersa ne’e.

Kestaun ne’e hodi hatan ba pergunta deputadu bankada opozisaun FRETILIN, Antoninho Bianco, ne’ebé iha dúvida kona-ba kustu operasionál iha kampu Greater Sunrise.

“Kustu investimentu totál loloos ha’u rona bele billiaun $25, balun dehan billiaun $20, se hanesan ne’e ha’u mós dúvida ita osan iha ne’ebé? Ita nia osan billiaun $17, ita uza tinan-tinan ba orsamentu Estadu, bele dehan ita nia partisipasaun 56,6% ne’e ba operasionál osan karik la to’o, impresta karik ba se? tanba osan milliaun $650 ne’e ita sosa partimóniu de’it, ba kestaun investimentu”, dehan.

Xanana esplika kondisaun sira ne’ebé nia ekipa hetan, katak banku sira bele impresta, hodi dalan ba partisipasaun sei la foti osan husi fundu minarai.

Nia dehan tanba atu sosa partisipasaun ho montante milliaun $650 mak halo alterasaun ba Lei Atividade Petrolífera.

“Ita halo revizaun ba Lei Atividade Petrolífera, tanba ita tenke sosa kedan, promete tenke fó seguransa ba sira katak ita sei selu, ita kuandu ko’alia negósiu ema husu osan iha nebe?, katak.

Hodi akresenta, kustu ba plataforma konstrusaun upstream nian totál billiaun $6,3, tanba iha partisipasaun 56,6% tenke tau billiaun $3,5 hamutuk ho billiaun $1,8 husi join venture seluk atu konstroe plataforma iha upstream.

Jornalista: Julia Chatarina

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here