Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, ba jornalista sira hafoin partisipa Konferénsia Jeosiénsia Internasionál ne’ebé organiza hosi Institutu Petróleo no Jeolójia (IPJ) nu’udar uma-nain ba atividade ne’e iha Sentru Konvensaun Dili, tersa, (23/10). Imajen António Goncalves

DILI (TATOLI)—Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, deklara katak la aseita ba planu Parlamentu Nasionál nian atu reajenda dezlokasaun Xefe Estadu ba Vatikanu iha 23 Novembru mai ne’e.

Xefe Estadu deklara kestaun ne’e liuhusi konferénsia ba imprensa iha Palásiu Prezidente Nicolau Lobato, Bairru Pité, kuarta ne’e, relasiona ho pedidu Prezidente Parlamentu Nasionál (PN), Arão Noé de Jesus, atu reajenda dezlokasaun refere.

Prezidente Lú Olo hato’o pontu haat de’it ba Prezidente Parlamentu katak, dahuluk, votu ida ne’ebé maka deputadu maioria fó iha loron 5 Novembru liu-ba, votu ida ne’e maka responsável ka votu ida ne’e maka tebes.

Daruak, iha 6 Outubru, Xefe Estadu haruka ona karta ida ba Santu Padre hodi informa ba Santu Padre katak imposível Prezidente Repúblika halo vizita ida ne’e ba Vatikanu tanba deputadu maioria vota kontra tiha ona ninia vizita.

Datoluk, tanba Prezidente Repúblika defende dignidade povu ida ne’e, ne’e duni la aseita atu reajenda asentimentu Prezidente Repúblika.

Dahaat, Prezidente Repúblika sei informa ba Parlamentu iha tempu seluk bainhira Sua Santidade fó fila fali data (loron) para Prezidente Repúblika bele vizita Vatikanu, maibé atu reajenda ne’e Prezidente la aseita.

Tuir Xefe Estadu Lú Olo katak kanselamentu ida ne’e estranu tanba PN la’ós primeiravez kansela ka boikota viajen Prezidente Repúblika.

“Ha’u la ko’alia kansela. Ida ne’e boikota sistemátikamente ne’ebé membru Parlamentu Nasionál halo relasiona ba ha’u nia vizita sira,” nia realsa.

Jornalista: Xisto Freitas

Editór : Manuel Pinto

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here