Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noe de Jesus Amaral. Imajen/António Goncalves

DILI, (TATOLI)Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noe, informa órgaun lejizlativa sei debate iha sesaun plenária kona-ba alterasaun lei atividade petrolífera iha tersa semana oin.

“Kalendáriu ba debate, alterasaun lei atividade petrolífera marka ona ba tersa semana oin, debate iha jeneralidade no espesialidade depois to’o finál globál, tanba iha artigu tolu de’it,” Arão Noe ba jornalista sira iha PN, ohin.

Arão Noe, hatutan artigu primeiru ho segundu atu halo alterasaun, no artigu terseiru entrada em vigor.

Substánsia loloos atu halo alterasaun lei atividade petrolífera mak atu fó exesaun ida tanba iha lei iha númeru 13/2005 hateten katak porsentu 20 ba tranzasaun komersiál. Entaun ita sosa asaun ConocoPhillips ho porsentu 30, nune’e ita tenke halo alterasaun lei ne’e atu bele foti osan liu porsentu 20 tuir lei determina.

Objetivu prinsipál atu halo alterasaun lei atividade petrolífera mak oinsá ita bele tau osan atu sosa asaun ConocoPhillips nian ho montante millaun U$ 350.00, la prevista liuhosi vistu previu hosi tribunál.

Entretantu, alterasaun lei ne’e atu bele permite ita bele foti osan hosi Banku Sentrál hanesan jestór fundu, no nia benefísiu mak kuandu lei autoriza ita sei bele lori rétornu mai diretamente iha Orsamentu Jerál Estadu liuhosi reseita doméstika

Jornalista : Zezito Silva

Editór : Manuel Pinto

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here