Imajen membru Parlamentu Nasionál halo diskusaun ba programa no orsamentu Governu. Imajen António Goncalves

DILI,(TATOLI) –Komisaun C Parlamentu Nasionál (PN) ne’ebé trata asuntu finansas, ohin (07/11) halo enkontru ho autoridade Banku Sentrál ho Tribunál Kontas, relasiona ho aliterasaun lei númeru 13/2005, kona ba atividade petrolíferu.

Prezidente Komisaun, Fernanda Lay, hateten proposta alterasaun lei númeru 13/2005 kona-ba atividade petrolífera molok altera,  Komisaun C ho D Parlamentu Nasionál (PN) konsulta uluk Banku Sentrál ho Tribunál Kontas hafoin bele haruka ba sesaun plenária atu halo diskusaun.

“Ohin ami enkontru ho Tribunál Kontas hodi haree asuntu legalidade nian, no Banku Sentrál atu fó nia hanoin kona-ba alterasaun lei atividade petrolífera, karik orsamentu millaun U$ 350 atu sosa asaun ConocoPhillips la tama iha OJE, maibé foti direita hosi Banku Sentrál hodi sai investimentu iha asaun ne’ebé atu sosa,” Fernanda Lay ba jornalista sira iha Parlamentu Nasionál, ohin.

Lay esplika katak kuandu ita hatama iha Orsamentu Jerál Estadu (OJE) signifika ne’e despeza, maibé bainhira ita foti hosi Banku Sentrál signifika hanesan investimentu, depois tinan lima ka neen ita sei hetan funan ka rendimentu balun hosi prosesu ne’e.

Iha fatin hanesan, Prezidente Komisaun D ne’ebé trata asuntu ekonomia no dezenvolvimentu, Virginia Ana Belo reforsa lei atividade petrolífera ne’ebé atu halo alterasaun presiza rona hosi parte kompetente hafoin bele hakotu iha plenária.

Entretantu, iha proposta ba alterasaun lei ho posibilidade atu muda bainhira iha diskusaun jeneralidade ho espesialidade.

Jornalista : Zezito Silva

Editór : Manuel Pinto

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here