Imajen António Goncalves

DILI, (TATOLI) – Xefe negosiadór prinsipál ba delimitasaun ketan-tasik, Kay Rala Xanana Gusmão, hato’o hanoin ba Parlamentu Nasionál (PN) atu halo alterasaun lei númeru 13/2005 kona-ba atividade petrolífera.

“Ha’u mai hasoru malu ho komisaun C ho D iha parlamentu hodi ko’alia kona alterasaun ba lei atividade petrolífera nia, tanba uluk 2005 tranzasaun komersiál ho porsentu 20 de’it, maibé 2018 iha ona progresu hosi atividade petrolífera, entaun husu ba parlamentu bainhira atu diskute presiza halo alterasaun kona-ba tranzasaun komersiál bele liu porsentu 20”, Xanana Gusmão ba jornalista sira iha PN, ohin.

Xanana realsa PN kuandu atu diskute alterasaun ba lei ne’e bele kaer nafatin porsentu 20 maibé loke hodi fó esesaun ka loke dalan hodi liu porsentu 20 bainhira ko’alia kona-ba tranzasaun komersiál. Tanba alterasaun lei ne’e atu hatan ba asina akordu ho ConocoPhillips kona-ba sosa asaun porsentu 30.

Tanba ne’e mak ConocoPhilips respeita Timor-Leste nia vontade atu lori kadoras mai. “ConocoPhillips  ko’alia ho ita katak imi hakarak ami faan ba imi, hodi ida ne’e mak ita sosa porsentu 30 hosi ne’e, mas ida ne’e kontraria ona ho lei ida dehan fó de’it porsentu 20, maibé bele tau nafatin porsentu 20 mas tenke fó esesaun katak la aplika ba kazu ne’ebé iha tranzasaun komersiál”.

Nune’e mós, PN karik aprova alterasaun lei númeru 4 iha artigu 15 kona-ba investimentu fundu petroleum nia hodi selu asaun ConocoPhillips ho milliaun $350, ida ne’e di’ak liu tanba osan kuandu tau iha Orsamentu Jerál Estadu (OJE) ne’e despeza.

Xanana espera karik ida ne’e mak PN aprova no Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, promulga di’ak liu tan. Enkuantu lei ne’e mak la aprova mós osan ne’e tau ona iha OJE 2019.

“Atu autoriza hodi sosa asaun ConocoPhillips. Osan prevee ona iha OJE 2019, enkuantu orgaun soberania ne’ebé kompetente la promulga alterasaun lei atividade petrolífera mós sei iha posibilidade nafatin”, afirma.

Entretantu durante diskusaun ho komisaun C ho D iha PN, komisaun duvida tebes maibé to’o ikus kompriende no sei tau ba ajenda hodi diskute iha plenária no bele hetan aprovasaun ba alterasaun lei atividade petrolífera .

Jornalista: Zezito Silva

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here