Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral. Imajen Tatoli/António Gonçalves

DILI, (TATOLI) – Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN), Arão Noe, konsidera asaun manifestasaun hosi Movimentu Universitáriu Timor-Leste (MUTL) ohin, hanesan direitu espresaun, maibé PN tenke halo kna’ar ho kondisaun mak transporte.

“Manifestasaun ne’e sira nia direitu, maibé parlamentu tenke halo nia kna’ar tuir saida mak iha, tanba atu halo fiskalizaun, deputadu sira tenke iha transporte hodi fasilita servisu. Ami tenke prepara kondisaun ba deputadu sira, orgaun seluk bele iha transporte, tanba-sa mak deputadu sira labele, ha’u hanoin ida ne’e la justu”, akresenta ba jornalista sira iha edifísiu Ministériu Finansa, ohin.

Deputadu Arão Noe afirma PN planeia ona sosa kareta ba deputadu foun, entretantu sei la sosa ba deputadu tuan sira ne’ebé iha ona. Hodi hatutan verba sosa kareta foun aprova ona iha plenária semana kotuk.

Konaba prado tuan sira husi deputadu lejislatura da-toluk, nia haktuir prosesu la’o ona no agora hein desizaun, tanba kareta 30 resin mak seidauk entrega.

“Ami foti ona desizaun no haruka ona karta dala tolu ba eis deputadu sira hodi entrega kareta, mas to’o agora la entrega”.

“Manifestasaun ne’e ba sira ne’ebé seidauk entrega kareta, la’os mai parlamentu, tanba parlamentu halo ona esforsu hotu no haruka ona karta ba deputadu no partidu sira iha III lejislatura nian”, katak tan.

Maske nune’e, deputadu antigu ne’e fó obrigadu ba Partidu Frente Mudansa ne’ebé iha membru rua de’it maibé entrega ona kareta molok mandatu hanesan deputadu termina.

“Parabéns ba sira, ida ne’e inisiativa di’ak, tanba tau sasan Estadu nian iha Estadu nia liman”, dehan.

Nia mós haktuir osan parlamentu fó fila ona ba eis-deputadu sira iha mandatu lejislatura da-toluk, tanba ne’e kareta sira ne’ebé seidauk entrega, PN trata hanesan kareta Estadu nian no bainhira la entrega kabe ba prosesu judisiál.

“Hanesan membru meza ami iha responsabilidade morál ba deputadu sira ne’ebé mak laiha transporte”, katak.

Antes ne’e, PN prevee ona verba iha Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2019 hodi sosa kareta 48 ho montante milliaun $1 resin ba deputadu foun, enkuantu kareta 17 sei mantein ba deputadu sira re-eleitu.

Jornalista: Julia Chatarina

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here